Tìm kiếm tin tức
Kết quả hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh trong tháng 3 năm 2023
Ngày cập nhật 22/03/2023

Về công tác thanh tra, kiểm tra

Trong kỳ, Thanh tra tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện 07 cuộc thanh tra năm trước chuyển sang, trong đó: 02 cuộc đang dự thảo Kết luận thanh tra; 02 cuộc đang tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra và 03 cuộc đang tiến hành thanh tra theo kế hoạch).

Ngoài ra, đã tiến hành khảo sát, lập kế hoạch chuẩn bị triển khai 01 cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023.

 

Về công tác xử lý sau thanh tra

Để đôn đốc các đơn vị thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý của Chánh Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh đã mời 02 đơn vị đến làm việc trực tiếp và ban hành 10 văn bản đôn đốc việc thực hiện. Qua rà soát, có 02 Kết luận thanh tra đã hoàn tất các kiến nghị, quyết định xử lý và đã tiến hành đóng hồ sơ cuộc thanh tra. Trong kỳ, số tiền xử lý sau thanh tra đã thu hồi được là 2.096,66 triệu đồng.

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, Tổ công tác theo Quyết định số 794/QĐ-UBND (theo dõi, giám sát, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ) đã tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 của Thanh tra Chính phủ, đồng thời, dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ.

Liên quan việc đôn đốc các đơn vị thực hiện Kết luận thanh tra số 956/KL-TTCP ngày 14/9/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch: trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Thanh tra tỉnh đã tổng hợp, báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đã báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện Kết luận thanh tra; đã tham mưu UBND tỉnh Dự thảo các Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra trình Thanh tra Chính phủ và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngoài ra, đã cử cán bộ tham gia các Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về kiểm tra, xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan đến Kết luận thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ, các Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Về tiếp công dân, xử lý đơn, thư

Đã thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định (trong đó tiếp thường xuyên 01 lượt/01 người). Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã tham gia 01 buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh.

Đã tiếp nhận 06 đơn (02 đơn có nội dung tố cáo và 04 đơn kiến nghị, phản ánh). Đối với 02 đơn có nội dung tố cáo: ban hành 01 văn bản trả lại đơn và hướng dẫn đơn; chuyển 01 đơn đến cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết. Đối với 04 đơn kiến nghị, phản ảnh: ban hành 01 văn bản trả lời đơn và 01 văn bản đôn đốc xử lý đơn; lưu theo dõi 02 đơn.

Về tham mưu các vụ việc được UBND tỉnh giao

Trong kỳ, đã báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý 05 vụ việc và đang nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xử lý 05 vụ việc.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đang thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai liên quan đến các Công ty Nông, Lâm nghiệp trên địa bàn.

Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN)

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 và đã dự thảo kết luận xác minh tài sản, thu nhập tại một số đơn vị. Đã rà soát, thống kê công tác tiếp nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập do các cơ quan, đơn vị bàn giao.

Đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 (trên kết quả đã bốc thăm lựa chọn 43 người được xác minh năm 2023).

Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022 và gửi văn bản đề nghị các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và Sở Tài chính cử người tham gia Tổ đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022.

Đã ban hành Kế hoạch của cơ quan triển khai thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh.

Về công tác khác

Đã báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN Quý I/2023 của cơ quan Thanh tra tỉnh. Đồng thời, đã tham mưu trình UBND tỉnh Dự thảo các Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN trong Quý I/2023; các Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân và lĩnh vực xử lý đơn thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đã dự thảo Quyết định bãi bỏ Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND ngày 13/3/2014 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện công tác kê khai mình bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh lấy ý kiến đối với dự thảo. Đã trình đề xuất UBND tỉnh về việc xây dựng Quyết định bãi bỏ Chỉ thị số 19/2015/CT-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đang tiến hành rà soát việc giao đất, cấp Giấy CNQSD đất và thực hiện cơ chế tài chính theo Thông tư số 192/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính đối với các Dự án có sử dụng đất theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhiệm vụ thời gian đến

Về công tác thanh tra: Tập trung thực hiện các cuộc thanh tra đang triển khai và ban hành Kết luận đối với các cuộc thanh tra đã kết thúc. Lập thủ tục pháp lý tiến hành triển khai các cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023.  Thực hiện các nhiệm vụ thanh tra đột xuất do UBND tỉnh giao.

Về công tác xử lý sau thanh tra: Tiếp tục rà soát, đôn đốc các đơn vị thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý tại các Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh. Các Tổ công tác theo Quyết định số 485/QĐ-UBND và Quyết định số 794/QĐ-UBND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung tham mưu xử lý các nội dung liên quan đến Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 của Thanh tra Chính phủ. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 956/KL-TTCP ngày 14/9/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch. Tổng hợp việc thực hiện các Kết luận của Thanh tra Chính phủ; chuẩn bị các nội dung cần trao đổi, thống nhất để làm việc với Sở Nội vụ.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thực hiện công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định. Tham gia tiếp công dân định kỳ cùng với lãnh đạo tỉnh. Giải quyết các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền và tham mưu xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo được UBND tỉnh giao. Chủ trì tổ chức các cuộc họp Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh hướng giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Về công tác PCTN: Tổng hợp, báo cáo và dự thảo kết luận xác minh tài sản, thu nhập tại Sở Tài chính và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. Báo cáo kết quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022 theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ. Tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tự đánh giá, chấm điểm công tác PCTN năm 2022 theo Bộ Chỉ số của Thanh tra Chính phủ; tổng hợp, thu thập thông tin tài liệu để đánh giá chấm điểm công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Về công tác khác: Tiếp tục thực hiện rà soát việc giao đất, cấp GCNQSD đất và thực hiện cơ chế tài chính theo Thông tư 192/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính trên địa bàn tỉnh đối với Dự án có sử dụng đất theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Tổng hợp ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND ngày 13/3/2014 của UBND tỉnh. Chủ trì việc tham gia góp ý đối với 02 Dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Thanh tra năm 2022. Xây dựng, ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan Thanh tra tỉnh. Nghiên cứu xây dựng Đề án về công tác tổ chức của Ngành thanh tra. Chuẩn bị nội dung để phục vụ cho việc triển khai phổ biến, tuyên truyền Luật Thanh tra năm 2022.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác./.

Hồ Thị Diệu Oanh

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 456 khách