Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
Kết quả hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh trong tháng 5 năm 2023
Ngày cập nhật 22/05/2023

Về công tác thanh tra, kiểm tra

Trong kỳ, Thanh tra tỉnh đã công bố Kết luận thanh tra 03 cuộc và tiếp tục thực hiện 04 cuộc thanh tra năm trước chuyển sang (trong đó: 03 cuộc đang dự thảo Kết luận thanh tra và 01 cuộc đã tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra).

 

Về công tác xử lý sau thanh tra

Đã ban hành 06 văn bản để đôn đốc, đề nghị phối hợp thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý của Chánh Thanh tra tỉnh. Trong kỳ, số tiền xử lý sau thanh tra đã thu hồi được là 20 triệu đồng. Đã báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện các Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Tổ công tác theo dõi, giám sát, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 của Thanh tra Chính phủ (Tổ công tác theo Quyết định số 794/QĐ-UBND) đã tổng hợp và trình UBND tỉnh dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Về tiếp công dân, xử lý đơn, thư

Đã thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã tham gia 01 buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh.

Đã tiếp nhận 07 đơn kiến nghị, phản ánh. Đã chuyển 02 đơn đến cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết và lưu theo dõi 05 đơn.

Về tham mưu các vụ việc được UBND tỉnh giao

Trong kỳ, Thanh tra tỉnh đang nghiên cứu tham mưu xử lý 05 vụ việc được UBND tỉnh giao. Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh đã tổ chức 01 cuộc họp để xem xét, tham mưu UBND tỉnh xử lý 01 vụ việc. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đang thoàn thiện báo cáo kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai liên quan đến các Công ty Nông, Lâm nghiệp trên địa bàn để trình UBND tỉnh.

Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN)

Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. Đã Báo cáo kết quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022 theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ. Đã báo cáo tự đánh giá công tác PCTN năm 2022 của cơ quan Thanh tra tỉnh. Đang tiến hành thẩm định kết quả đánh giá và tự chấm điểm công tác PCTN năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương; thu thập thông tin, tài liệu kiểm chứng đánh giá chấm điểm công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022.

Về công tác khác

Đã báo cáo UBND tỉnh kết quả rà soát cơ chế tài chính và cấp Giấy CNQSDĐ liên quan đến 03 dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND ngày 13/3/2014 về việc tiếp tục thực hiện công tác kê khai mình bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 19/2015/CT-UBND ngày 12/5/2015 về việc tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh.

Tiến hành tổng hợp, trình UBND tỉnh Dự thảo Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Báo cáo kết quả công tác PCTN, buôn lậu, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023 trình tại kỳ họp HĐND tỉnh.

Đã tổ chức Hội thao và giao lưu Văn hóa - Văn nghệ ngành Thanh tra của tỉnh nhân dịp Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).

Nhiệm vụ thời gian đến

Về công tác thanh tra: Công bố Kết luận thanh tra tại Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh. Tập trung ban hành Kết luận đối với các cuộc thanh tra đã kết thúc và tiến hành triển khai các cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023. Thực hiện các nhiệm vụ thanh tra đột xuất do UBND tỉnh giao.

Về công tác xử lý sau thanh tra: Tiếp tục rà soát, đôn đốc các đơn vị thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý tại các Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh. Tổ công tác theo Quyết định số 794/QĐ-UBND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 956/KL-TTCP ngày 14/9/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thực hiện công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định; tham gia tiếp công dân định kỳ cùng với lãnh đạo tỉnh. Giải quyết các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền và tham mưu xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo được UBND tỉnh giao. Chủ trì tổ chức các cuộc họp Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh hướng giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Về công tác PCTN: Tiếp tục tổng hợp, thu thập thông tin tài liệu để đánh giá chấm điểm công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Báo cáo và dự thảo Kết luận xác minh tài sản, thu nhập tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Về công tác khác: Báo cáo công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng Quý II/2023 và 6 tháng đầu năm 2023 của cơ quan Thanh tra tỉnh. Tham mưu trình UBND tỉnh Dự thảo Báo cáo công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng Quý II/2023 và 6 tháng đầu năm 2023 theo chế độ báo cáo do Thanh tra Chính phủ quy định. Tiến hành xây dựng Đề án “Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế”. Tổ chức Hội nghị giao ban nghiệp vụ toàn ngành Thanh tra của tỉnh.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác./.

Diệu Oanh

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.086.357
Truy cập hiện tại 1.204 khách