Tìm kiếm tin tức
CÔNG KHAI BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG, THAM NHŨNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 CƠ QUAN THANH TRA TỈNH
Ngày cập nhật 14/06/2023

Ngày 13/6/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Báo cáo số 655/BC-TTr về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, một số kết quả đạt được chủ yếu như sau:

 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành và trực tiếp ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành trong công tác PCTN.

Trong kỳ, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 bãi bỏ Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND ngày 13/3/2014 về việc tiếp tục thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 19/2015/CT-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, đã trình UBND tỉnh 05 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thay thế, sửa đổi, bổ sung.

Công khai tình hình hoạt động của cơ quan, việc quản lý và sử dụng kinh phí năm 2022 đến toàn thể công chức, người lao động cơ quan và công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, tiêu chuẩn trong nội bộ cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ với các hình thức công khai theo quy định; thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 06 công chức.

Đã ban hành Quyết định số 453/QĐ-TTr ngày 28/4/2023 ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; Quyết định số 454/QĐ-TTr ngày 28/4/2023 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện tốt Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công đã được ban hành.

Qua công tác thanh tra, đã phát hiện 04 đơn vị vi phạm định mức, tiêu chuẩn, chế độ trên các lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, thực hiện dự án đầu tư xây dựng và đã xử lý thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 1.116,7 triệu đồng.

 Triển khai đầy đủ các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh, 100% văn bản đến và văn bản đi (trừ văn bản mật) đều được theo dõi, xử lý trên môi trường mạng; thực hiện cơ chế thanh toán qua ngân hàng, kho bạc đối với việc mua sắm công và các hoạt động thu, chi khác của cơ quan; 100% cán bộ, công chức và người lao động cơ quan đã cài đặt ví điện tử trên HueS, ngoài ra đã cài đặt thêm các ví điện tử như: Momo, Zalopay, Viettel Pay, HueS,…. tổng giá trị giao dịch qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng 5.552 triệu đồng, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán là 2,32%.

Tổ chức tiếp nhận 3.797 bản kê khai tài sản, thu nhập thuộc thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập của Thanh tra tỉnh do các cơ quan, đơn vị bàn giao; tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên 43 người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 và ban hành Kế hoạch số 169/KH-TTr ngày 24/02/2023 về xác minh tài sản, thu nhập năm 2023, đã tiến hành xác minh và ban hành kết luận xác minh tài sản, thu nhập đối với 02 trường hợp tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. Ngoài ra, đã ban hành kết luận xác minh tài sản, thu nhập đối với 12 trường hợp năm 2022 chuyển sang.

Trong 6 tháng cuối năm 2023 sẽ tiếp tục thực hiện việc xác minh tài sản, thu nhập đối với các trường hợp còn lại theo Kế hoạch đã ban hành./.

Phan Văn Diễn

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 477 khách