Tìm kiếm tin tức
Kết quả hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh trong tháng 6 năm 2023 (số liệu kể từ ngày 20/5/2023 - 20/6/2023)
Ngày cập nhật 28/06/2023

Về công tác thanh tra, kiểm tra

Đã công bố Kết luận thanh tra 01 cuộc và công bố Quyết định thanh tra 01 cuộc. Hiện số cuộc thanh tra đang thực hiện là 05 cuộc (trong đó: 03 cuộc đang dự thảo Kết luận thanh tra; 02 cuộc đang tiến hành thanh tra theo kế hoạch).

Ngoài ra, đã tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để thực hiện 02 cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023.

 

Về công tác xử lý sau thanh tra

Đã ban hành 04 văn bản để đôn đốc, đề nghị phối hợp thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý của Chánh Thanh tra tỉnh. Trong kỳ, số tiền xử lý sau thanh tra đã thu hồi được là 5.314,76 triệu đồng.  

Đã tiếp tục đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 của Thanh tra Chính phủ và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Về tiếp công dân, xử lý đơn, thư

Đã thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định, (trong đó tiếp thường xuyên: 01 lượt/02 người). Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã tham gia 01 buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh.

Đã tiếp nhận 06 đơn kiến nghị, phản ánh. Đã chuyển 01 đơn đến cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết; ban hành Công văn hướng dẫn 01 đơn và lưu theo dõi 04 đơn.

Về tham mưu các vụ việc được UBND tỉnh giao

Trong kỳ, đã tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xử lý 02 vụ việc và đang nghiên cứu để tham mưu xử lý 06 vụ việc được UBND tỉnh giao.

Ngoài ra, đã báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai liên quan đến các Công ty Nông, Lâm nghiệp trên địa bàn.

Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN)

Đã tổng hợp, thu thập thông tin tài liệu để đánh giá chấm điểm công tác PCTN và trình UBND tỉnh dự thảo Báo cáo tự đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022.

Đã thực hiện thủ tục công bố Kết luận xác minh tài sản, thu nhập tại 04 đơn vị.

Về công tác khác

Đã tham mưu UBND tỉnh tham gia ý kiến vào Dự thảo Hồ sơ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội thực hiện Khoản 3 Điều 112 Luật Thanh tra; đã tổng hợp, trình UBND tỉnh các Dự thảo Báo cáo công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng Quý II/2023 và 6 tháng đầu năm 2023 theo chế độ báo cáo do Thanh tra Chính phủ quy định.

Đã thực hiện chế độ báo cáo kết quả công tác Quý II và 6 tháng đầu năm 2023 trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao của Thanh tra tỉnh. Đã báo cáo tự kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra, chế độ thông tin, báo cáo trình Thanh tra Chính phủ.

Đã có văn bản đề nghị các đơn vị Thanh tra nghiên cứu, đề xuất các nội dung, định hướng thanh tra năm 2024 theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

Đã cử công chức tham gia các Đoàn Giám sát, Đoàn Kiểm tra, Tổ xác minh theo đề nghị UBKT Tỉnh ủy; tham gia Tổ công tác kiểm tra quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiến độ đầu tư các dự án hạ tầng Khu Công nghiệp theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

Đang tiến hành thu thập thông tin liên quan đến tổ chức và hoạt động của Thanh tra cấp Sở để nghiên cứu xây dựng Đề án “Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy ngành thanh tra tỉnh Thừa thiên Huế”.

Nhiệm vụ thời gian đến

Về công tác thanh tra: Tập trung ban hành Kết luận đối với các cuộc thanh tra đã kết thúc và tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra đang triển khai. Tiến hành khảo sát để tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2023. Thực hiện các nhiệm vụ thanh tra đột xuất do UBND tỉnh giao.

Tổng hợp, đề xuất nội dung xây dựng Định hướng chương trình thanh tra năm 2024 báo cáo Thanh tra Chính phủ.

Về công tác xử lý sau thanh tra: Tiếp tục rà soát, đôn đốc các đơn vị thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý tại các Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh. Tham mưu xử lý các nội dung liên quan đến Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/03/2021 của Thanh tra Chính phủ và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 956/KL-TTCP ngày 14/9/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thực hiện công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định; tham gia tiếp công dân định kỳ cùng với lãnh đạo tỉnh. Giải quyết các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền và tham mưu xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo được UBND tỉnh giao. Chủ trì tổ chức các cuộc họp Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh hướng giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Về công tác PCTN: Xác minh tài sản, thu nhập  đối với người được lựa chọn ngẫu nhiên năm 2023 tại cơ quan Thanh tra tỉnh.

Về công tác khác: Tổ chức các Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của cơ quan Thanh tra tỉnh và của toàn ngành Thanh tra của tỉnh. Đăng cai tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua, khen thưởng Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung bộ 6 tháng đầu năm 2023 (với nhiệm vụ là Cụm phó Cụm thi đua). Tiếp tục nghiên cứu xây dựng Đề án “Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế”.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

 

                                                             Hồ Thị Diệu Oanh

 

 

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 428 khách