Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày cập nhật 04/07/2023

Ngày 16/6/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 683/QĐ-TTr Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Theo đó, danh mục tài liệu hệ thống quản lý chất lượng của Thanh tra tỉnh được công bố lại phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 gồm các quy trình như sau:

 

Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Hệ thống quản lý chất lượng

 phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày 16/6/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 683/QĐ-TTr Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Theo đó, danh mục tài liệu hệ thống quản lý chất lượng của Thanh tra tỉnh được công bố lại phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 gồm các quy trình như sau:

STT

Tên tài liệu

Mã hiệu quy trình

Ghi chú

I. TÀI LIỆU, QUY TRÌNH HỆ THỐNG

1

Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản

H57.00.19-01/HT

 

2

Quy trình đánh giá nội bộ

H57.00.19-02/HT

 

3

Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục

H57.00.19-03/HT

 

4

Quy trình quản lý rủi ro

H57.00.19-04/HT

 

5

Chính sách chất lượng

CSCL

 

6

Mô hình khung HTQLCL

H57.00.19-MHK

 

II. QUY TRÌNH NỘI BỘ

1

Quy trình Đăng ký, xây dựng chương trình công tác

H57.00.19-01/NB

 

2

Quy trình Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

H57.00.19-02/NB

 

3

Quy trình Quản lý văn bản đến

H57.00.19-03/NB

 

4

Quy trình Quản lý văn bản đi

H57.00.19-04/NB

 

5

Quy trình thanh toán

H57.00.19-05/NB

 

6

Quy trình quản lý tài sản

H57.00.19-06/NB

 

7

Quy trình đăng ký sử dụng tài sản

H57.00.19-07/NB

 

8

Quy trình mua sắm, bảo trì, sửa chữa tài sản

H57.00.19-08/NB

 

9

Quy trình lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

H57.00.19-09/NB

 

10

Quy trình họp giao ban

H57.00.19-10/NB

 

11

Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo

H57.00.19-11/NB

 

12

Quy trình bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức của cơ quan

H57.00.19-12/NB

 

13

Quy trình xin nghỉ phép

H57.00.19-13/NB

 

14

Quy trình phối hợp giữa các đơn vị để giải quyết công việc nội bộ của cơ quan

H57.00.19-14/NB

 

15

Quy trình xét Thi đua - Khen thưởng

H57.00.19-15/NB

 

III. QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP TẠI CÁC PHÒNG

1

Quy trình xét bổ nhiệm Thanh tra viên, Thanh tra viên chính

H57.00.19-01/VP

 

2

Quy trình quản lý thông tin và công bố thông tin về các cuộc thanh tra

H57.00.19-02/VP

 

3

Quy trình tham mưu giải quyết khiếu nại

H57.00.19-03/P1

 

4

Quy trình thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại

H57.00.19-04/P1

 

5

Quy trình tham mưu giải quyết tố cáo

H57.00.19-05/P2

 

6

Quy trình thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo

H57.00.19-06/P2

 

7

Quy trình thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra

H57.00.19-07/P3

 

8

Quy trình xây dựng kế hoạch thanh tra

H57.00.19-08/P3

 

9

Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra

H57.00.19-09/P3

 

10

Quy trình giám sát hoạt động đoàn thanh tra

H57.00.19-10/P4

 

11

Quy trình theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận, kiến nghị, Quyết định xử lý sau thanh tra

H57.00.19-11/P4

 

12

Quy trình thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng

H57.00.19-12/P5

 

IV. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Quy trình Tiếp công dân

H57.00.19-01/TTHC

 

2

Quy trình xử lý đơn thư

H57.00.19-02/TTHC

 

3

Quy trình giải quyết khiếu nại

H57.00.19-03/TTHC

 

4

Quy trình giải quyết Tố cáo

H57.00.19-04/TTHC

 

5

Quy trình tiếp nhận yêu cầu giải trình

H57.00.19-05/TTHC

 

6

Quy trình thực hiện giải trình

H57.00.19-06/TTHC

 

7

Quy trình xác minh tài sản, thu nhập

H57.00.19-07/TTHC

 

8

Quy trình thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

H57.00.19-08/TTHC

 

Cái Thành Nam

 

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.034.625
Truy cập hiện tại 205 khách