Tìm kiếm tin tức
Kết quả hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh trong tháng 7 năm 2023
Ngày cập nhật 26/07/2023

Về công tác thanh tra, kiểm tra

Đã công bố Kết luận thanh tra 01 cuộc (thanh tra việc thực hiện pháp luật về đầu tư, xây dựng, quản lý đất đai, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí tại Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và một số đơn vị trực thuộc) và theo ủy quyền đã tiến hành công bố 08 Kết luận thanh tra tại 08 đơn vị của Cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh. Hiện số cuộc thanh tra đang thực hiện là 04 cuộc (trong đó: 02 cuộc đang dự thảo Kết luận thanh tra; 02 cuộc đang tiến hành thanh tra theo kế hoạch).

Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, đã ban hành thủ tục pháp lý để triển khai Cuộc thanh tra việc cấp phép, quản lý, khai thác mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Về công tác xử lý sau thanh tra

Đã ban hành các văn bản để đôn đốc các đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý của Chánh Thanh tra tỉnh. Trong kỳ, số tiền xử lý sau thanh tra đã thu hồi được là 131,74 đồng triệu đồng.  

Đã tham mưu xử lý các nội dung liên quan đến Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 của Thanh tra Chính phủ và đôn đốc việc thực hiện Kết luận theo chỉ đạo của UBND tỉnh; đã tổng hợp, dự thảo Báo cáo việc thực hiện Kết luận trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Về tiếp công dân, xử lý đơn, thư

Đã thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định, (trong đó tiếp thường xuyên: 02 lượt/02 người). Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã tham gia 01 buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh.

Đã tiếp nhận 06 đơn kiến nghị, phản ánh. Đã chuyển 02 đơn đến cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết; ban hành Công văn hướng dẫn và trả lại đơn 02 đơn; lưu theo dõi 02 đơn.

Đã ban hành Thông báo Lịch tiếp công dân 06 tháng cuối năm 2023 của Thanh tra tỉnh.

Về tham mưu các vụ việc được UBND tỉnh giao

Trong kỳ, đã tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xử lý 05 vụ việc và đang nghiên cứu để tham mưu xử lý 06 vụ việc được UBND tỉnh giao.

Ngoài ra, đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh liên quan việc kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh.  

Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN)

Đã triển khai xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tại cơ quan Thanh tra tỉnh.

Đã tham mưu UBND tỉnh: Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 12/6/2023 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng BCĐ Trung ương về PCTN, tiêu cực tại cuộc họp ngày 10/5/2023.

Về công tác khác

Đã tổng hợp, đề xuất nội dung xây dựng định hướng chương trình thanh tra năm 2024 gửi Thanh tra Chính phủ. Đã báo cáo UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.

Đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 của ngành Thanh tra tỉnh; ban hành văn bản triển khai Nghị quyết số 76-NQ/BCSĐ ngày 06/6/2023 của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra.

Đã tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh: Dự thảo Báo cáo công tác PCTN, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023 phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ của Ban Cán sự đảng Chính phủ; Văn bản góp ý đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra trong cơ quan thanh tra.

Đã đăng cai tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ 6 tháng đầu năm 2023; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu tổ chức điểm cầu tại Huế của Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của ngành Thanh tra do Thanh tra Chính phủ tổ chức; đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của cơ quan Thanh tra tỉnh.

Tiếp tục cử công chức tham gia Đoàn Giám sát theo đề nghị UBKT Tỉnh ủy; tham gia Tổ xác minh tài sản, thu nhập của UBKT Tỉnh ủy.

Nhiệm vụ thời gian đến

Về công tác thanh tra: Tập trung ban hành Kết luận đối với các cuộc thanh tra đã kết thúc; tiếp tục thực hiện tốt các cuộc thanh tra đang tiến hành và khảo sát, triển khai các cuộc thanh tra theo Kế hoạch năm 2023 (trong đó, công bố Quyết định và triển khai Cuộc thanh tra việc cấp phép, quản lý, khai thác mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh; thực hiện thủ tục pháp lý để triển khai Cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND huyện Quảng Điền). Nghiên cứu triển khai thực hiện thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Thực hiện các nhiệm vụ thanh tra đột xuất do UBND tỉnh giao.

 

Về công tác xử lý sau thanh tra: Tiếp tục rà soát, đôn đốc các đơn vị thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý tại các Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh. Tiếp tục tham mưu xử lý các nội dung liên quan đến Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/03/2021 của Thanh tra Chính phủ và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 956/KL-TTCP ngày 14/9/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thực hiện công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định; tham gia tiếp công dân định kỳ cùng với lãnh đạo tỉnh. Giải quyết các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền và tham mưu xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo được UBND tỉnh giao.  Chủ trì tổ chức các cuộc họp Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh hướng giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Về công tác PCTN: Tiếp tục xác minh tài sản, thu nhập đối với người được lựa chọn ngẫu nhiên năm 2023 tại cơ quan Thanh tra tỉnh.

Về công tác khác: Tiến hành xây dựng Quy trình thẩm định Dự thảo Kết luận thanh tra. Tổng hợp, báo cáo thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ. Tham mưu UBND tỉnh Dự thảo Báo cáo công tác PCTN, tiêu cực năm 2023 phục vụ kỳ họp Quốc hội; Dự thảo Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 của tỉnh theo yêu cầu của Ban Dân nguyện. Tiến hành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của ngành Thanh tra của tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng Đề án “Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế”.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Hồ Thị Diệu Oanh

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 457 khách