Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
Quyết liệt thực hiện thống kê, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính
Ngày cập nhật 03/08/2023

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7907/UBND-CCHC ngày 01/8/2023 về việc đôn đốc, triển khai một số nhiệm vụ CCHC trong thời gian tới.

 

 

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh khẩn trương, quyết liệt thực hiện thống kê, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, TTHC (bao gồm cả TTHC nội bộ và phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC) liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC gắn với việc triển khai Đề án 06 và chương trình chuyển đổi số của tỉnh; tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận trong việc triển khai.

 

Chủ động đề xuất và đưa ra những chỉ tiêu cắt giảm cụ thể đối với các TTHC, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, tạo thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết TTHC. Đồng thời, bảo đảm các chỉ tiêu được đề ra tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định canh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm và công bố công khai các cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà; kịp thời xử lý, ngăn chặn tình trạng công chức, viên chức đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ. 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp tại các Kế hoạch số: 204/KH-UBND ngày 01/6/2023 về duy trì và nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2023; 205/KH-UBND ngày 01/6/2023 về nâng cao Chỉ số CCHC (PAR Index) năm 2023 và 206/KH-UBND ngày 01/6/2023 về nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2023 của tỉnh để rà soát, phân tích đánh giá xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong triển khai nhiệm vụ được giao để có giải pháp cải thiện và nâng cao các chỉ số trong năm 2023 nhằm chủ động thực hiện tại cơ quan, địa phương mình; chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện đối với các đơn vị trực thuộc.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.146.033
Truy cập hiện tại 5.369 khách