Tìm kiếm tin tức
Kết quả hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh trong tháng 9 năm 2023
Ngày cập nhật 19/09/2023

Về công tác thanh tra

Đã công bố Quyết định thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện đang thực hiện 06 cuộc thanh tra (gồm: 02 cuộc đang dự thảo Kết luận thanh tra và 04 cuộc đang tiến hành thanh tra theo kế hoạch).

Ngoài ra, hiện đang thực hiện các thủ tục để triển khai nội dung thanh tra công vụ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện và Bộ phận Một cửa cấp xã.

 

Về công tác xử lý sau thanh tra

Đã ban hành 11 văn bản đôn đốc các đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý của Chánh Thanh tra tỉnh và ban hành 07 văn bản để đôn đốc các đơn vị báo cáo việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1782/KL-TTCP ngày 04/8/2023 của Thanh tra Chính phủ về việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cung cấp cho dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn.

 Trong kỳ, số tiền xử lý sau thanh tra đã thu hồi được là 14.530,48 triệu đồng.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Về tiếp công dân, xử lý đơn, thư

Đã thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định (tiếp 07 lượt/07 người). Đã tham gia 01 buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh.

Đã tiếp nhận 13 đơn kiến nghị, phản ánh và đã chuyển 04 đơn đến cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết; ban hành Công văn hướng dẫn và trả lại 01 đơn; lưu theo dõi 08 đơn.

Về tham mưu các vụ việc được UBND tỉnh giao

Trong kỳ, đã tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xử lý 08 vụ việc và đang nghiên cứu để tham mưu xử lý 03 vụ việc được UBND tỉnh giao.

Đã chủ trì tổ chức 02 cuộc họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh để tham mưu hướng xử lý 08 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.

Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN)

Tiếp tục xác minh tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai hàng năm được lựa chọn ngẫu nhiên năm 2023 tại Thanh tra tỉnh (hiện đang tổng hợp báo cáo kết quả xác minh).

Đã ban hành Kế hoạch số 971/KH-TTr ngày 21/8/2023 của Thanh tra tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập.

Về công tác khác

Đã ban hành Báo cáo công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; PCTN Quý III/2023 và 9 tháng đầu năm 2023 của cơ quan Thanh tra tỉnh.  

Đã tham mưu UBND tỉnh Dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Tiếp tục cử công chức tham gia các Đoàn Giám sát, Đoàn kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy.

Nhiệm vụ thời gian đến

Về công tác thanh tra: Tập trung ban hành Kết luận đối với các cuộc thanh tra đã kết thúc; tiếp tục thực hiện tốt các cuộc thanh tra đang tiến hành. Thực hiện các nhiệm vụ thanh tra đột xuất do UBND tỉnh giao, trong đó, triển khai nội dung thanh tra công vụ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện và Bộ phận Một cửa cấp xã theo chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh.

Về công tác xử lý sau thanh tra: Tiếp tục rà soát, đôn đốc các đơn vị thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý tại các Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh. Tiếp tục tham mưu xử lý các nội dung liên quan, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP, Kết luận thanh tra số 956/KL-TTCP, Kết luận thanh tra số 1782/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thực hiện công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định; tham gia tiếp công dân định kỳ cùng với lãnh đạo tỉnh. Giải quyết các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền và tham mưu xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo được UBND tỉnh giao. Chủ trì tổ chức các cuộc họp Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh hướng giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Về công tác PCTN: Dự thảo Kết luận xác minh tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai hàng năm tại Thanh tra tỉnh. Triển khai việc xác minh tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai hàng năm được lựa chọn ngẫu nhiên năm 2023 tại Sở Giao thông Vận tải. Báo cáo và tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo chuyên đề tự kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước theo yêu cầu tại Công văn số 861-CV/BNCTU ngày 29/8/2023 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ và Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh trong tháng 9/2023.

Về công tác khác: Tiếp tục kiểm tra, rà soát việc tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan quá trình thực hiện dự án Khu văn phòng và Nhà ở tại Lô LK2 thuộc Khu A - Khu đô thị mới An Vân Dương theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, tiến hành tổng hợp, báo cáo thực trạng, nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm; báo cáo đánh giá việc thực hiện Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các nội dung theo yêu cầu; tổng hợp, đề xuất các nội dung cần quy định trong Dự thảo Thông tư hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Thanh tra và các Nghị định hướng dẫn thi hành. Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh: Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN Quý III/2023 và 9 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo Sơ kết việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra giai đoạn năm 2016 - 2023 và đề xuất kế hoạch, giải pháp thực hiện Chiến lược giai đoạn năm 2023 - 2030; Văn bản góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định việc xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra. Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thanh tra và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra trong ngành Thanh tra tỉnh

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Hồ Thị Diệu Oanh

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 449 khách