Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024
Ngày cập nhật 09/01/2024

Thực hiện Kế hoạch số 430/KH-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh về việc phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024, ngày 08/01/2024 Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 36/KH-TTr về việc phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 của cơ quan.

 

Kế hoạch với mục đích: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; Tăng cường xây dựng ý thức chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, học tập pháp luật của mỗi người, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân; tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Yêu cầu: Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng  là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải gắn liền với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm hoàn thành các Chương trình, Kế hoạch hoạt động của cơ quan, góp phần hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2024; Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật sát với thực tiễn, phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan; Khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng mạnh về cơ sở.

Về nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật:

Quy định của Hiến pháp và văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; Các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế; Các văn bản pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh các cấp ban hành.

Về hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật: Cử Báo cáo viên phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật và đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử của cơ quan; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan.

Hoàng Đình Hữu

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.156.411
Truy cập hiện tại 44 khách