Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
Các đơn vị Khối Nội chính tỉnh Thừa Thiên Huế ký kết giao ước thi đua năm 2024
Ngày cập nhật 29/01/2024

Chiều 25/01/2024, tại Hội trường Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 10 đơn vị thi đua Khối Nội chính tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị ký kết giao ước và phát động phong trào thi đua năm 2024.

 

Năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”, Khối thi đua các cơ quan Nội chính quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao của mỗi cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị các thành viên trong Khối thi đua đã thảo luận phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua trong thời gian tới; các cách làm hay để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua ngày càng phát triển cả chiều sâu, lẫn chiều rộng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khối thi đua đã thống nhất các nội dung hoạt động trong năm 2024, trong đó các đơn vị trong Khối đã trao đổi, thống nhất xây dựng 01 nhà tình nghĩa

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan nội chính đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2024, với 07 nội dung:

1. Các cơ quan, đơn vị trong Khối tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2024 gắn với nội dụng trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh về tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 – 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Trong đó, tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;“ Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”gắn với phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua do tỉnh Phát động như “Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải”; “Ngày chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch – sáng”; “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa một lần”...  quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng đến mục tiêu năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung tương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và văn minh.

2. Các phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

3. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ quan, lực lượng chính quy, hiện đại, nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; gắn việc cải cách hành chính với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tệ nạn xã hội; thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan; đề cao trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ trong thực thi công vụ, nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

4. Năm 2024, từng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị xã hội phấn đấu xây dựng đơn vị đạt hiệu quả cao nhất. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; tiếp tục thực hiện tốt việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tích cực phòng chống tham nhũng; đề cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, không để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị.

5. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 – 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, phổ biến, tuyên truyền, phát huy tác dụng lan toả của các điển hình tiên tiến để các cơ quan, đơn vị học tập, nêu gương; củng cố, kiện toàn tổ chức và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng. Tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”“Uống nước nhớ nguồn”.

6. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo với Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ và Khối thi đua. Tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, giải quyết tốt tình hình, vụ việc có liên quan, phối hợp giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết thi đua có chất lượng, hiệu quả, qua đó tạo động lực thúc đẩy công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ trong toàn Khối hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

7. Về chỉ tiêu phấn đấu: các đơn vị trong Khối thi đua đã căn cứ vào chức năng nhiệm vụ chính trị được giao đăng ký nội dung thi đua cụ thể (có bản thống kê kèm theo). Đăng ký thi đua danh hiệu năm 2024: có 10/10 đơn vị đăng ký đạt “Cờ thi đua của UBND tỉnh”.

Hiếu Sơn

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.119.644
Truy cập hiện tại 568 khách