Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.
Ngày cập nhật 31/01/2024

Ngày 26/01/2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

   

Kế hoạch đã nêu mục đích, yêu cầu và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để phòng, chống tham nhũng tiêu cực năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Về tổ chức thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh đã giao:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh; Giám đốc các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh căn cứ Kế hoạch công tác PCTN, TC năm 2024 của UBND tỉnh để xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện phải bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

2. Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

3. Thanh tra tỉnh

- Đôn đốc, theo dõi việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác PCTN, TC của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tham mưu UBND tỉnh báo cáo công tác PCTN, TC định kỳ theo quy định của Thanh tra Chính phủ.

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 theo Công văn số 2767/TTCP-C.IV ngày 14/11/2023 của Thanh tra Chính phủ về việc định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2024; đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kê khai, công khai và xác minh tài sản, thu nhập tại các cơ quan, đơn vị. Kiến nghị xử lý nghiêm đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện không đúng các quy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các đoàn thanh tra, giải quyết đơn; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN, TC có bản lĩnh vững vàng, liêm chính, trung thực, có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, có kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng chuyên sâu, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, hành vi tham nhũng, tiêu cực phát hiện qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng quy định.

4. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh để kịp thời bổ sung, hoàn thiện thể chế, khắc phục các sơ hở, bất cập trong cơ chế chính sách dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, triển khai các biện pháp tăng cường công khai, minh bạch, chống thất thoát trong đấu giá tài sản công.

- Tham mưu Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, TC; theo dõi, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN, TC; tăng cường tập huấn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật PCTN, TC.

- Tham gia với các cơ quan có liên quan bồi dưỡng pháp luật PCTN, TC cho đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

- Giúp UBND tỉnh tự kiểm tra, tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do cấp tỉnh ban hành; kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung toàn tỉnh.

5. Sở Nội vụ

- Tổ chức và hướng dẫn các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Chủ trì tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức; đồng thời theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện qua Thanh tra tỉnh trước ngày 15/12/2024.

- Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong việc chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của các đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức.

6. Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng các tác phẩm, tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày có nội dung, chủ đề PCTN, TC.

7. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, triển khai các biện pháp tăng cường công khai, minh bạch, chống thất thoát, lãng phí trong quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước, vốn, tài sản Nhà nước ở các cơ quan, doanh nghiệp; đầu tư công; rà soát, sửa đổi, bổ sung các định mức, đơn giá thuộc phạm vi quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao phù hợp với thực tiễn.

- Chủ trì rà soát, tổ chức xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh; công khai định mức, tiêu chuẩn, chế độ thuộc phạm vi quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao áp dụng chung toàn tỉnh, công khai ngân sách tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

 - Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ, định mức, tiêu chuẩn thuộc phạm vi quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao; quản lý, sử dụng và công khai tài chính ngân sách, tài sản Nhà nước.

 - Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ. Hướng dẫn các doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc tỉnh thực hiện đầy đủ trách nhiệm công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động theo quy định.

- Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành chế độ, định mức, tiêu chuẩn đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để kịp thời phát hiện và báo cáo UBND tỉnh xử lý các trường hợp vi phạm.

8. Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Lao động - Thương binh và Xã hội, các Trường Cao đẳng: Sư phạm, Y tế, Nghề, Giao thông thuộc UBND tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo.

9. Sở Thông tin và Truyền Thông chỉ đạo hệ thống phát thanh cấp huyện, cấp xã xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng cường tin, bài và thời lượng phát thanh tuyên truyền pháp luật PCTN, TC; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền PCTN, TC; đồng thời đôn đốc việc thực hiện công khai, minh bạch đối với hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên Trang thông tin điện tử.

10. Văn phòng UBND tỉnh công khai kịp thời, đầy đủ các chương trình, kế hoạch, báo cáo, văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác PCTN, TC trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

11. Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các Hội trực thuộc tổ chức các hội thảo, tọa đàm,… chuyên đề về văn học, nghệ thuật gắn với PCTN, TC.

- Tổ chức trại sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề PCTN, TC.

12. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức, động viên, khuyến khích thành viên, hội viên xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng; giám sát việc chấp hành pháp luật về PCTN của thành viên, hội viên, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện chính sách, pháp luật.

13Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện các quy tắc, quy định; thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh theo quy định; đồng thời, định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và kết quả thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh qua Thanh tra tỉnh.

Phan Thị Lê Hằng

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.119.644
Truy cập hiện tại 678 khách