Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: ban hành Công văn chỉ đạo về việc rà soát, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập.
Ngày cập nhật 31/01/2024

Ngày 26/01/2024, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 991/UBND-NC về việc rà soát, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập.

 

Qua kết quả xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 của Thanh tra tỉnh; bên cạnh những ưu điểm đã đạt được thì công tác kê khai tài sản, thu nhập tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn một số hạn chế, tồn tại.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra, đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các nội dung như sau:

1. Tiến hành tự kiểm tra nội bộ, rà soát kỹ việc kê khai tài sản, thu nhập tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình trước khi bàn giao bản kê khai cho cơ quan kiểm soát có thẩm quyền. Trường hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện việc tự kiểm tra, rà soát hoặc thực hiện qua loa để khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, xác minh mà xác định có hạn chế, tồn tại chưa được khắc khục thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Tiếp tục nghiên cứu Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018,
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP để tổ chức quán triệt, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Kiểm soát chặt chẽ đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng trong việc kê khai tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm đảm bảo đúng quy định hiện hành. Từ năm 2024 trở về sau, sau khi đã được chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh, hướng dẫn, nếu các cơ quan, đơn vị, địa phương nào vẫn để xảy ra việc kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định, lặp lại hạn chế, thiếu sót nêu trên thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm.

3. Giao Thanh tra tỉnh

- Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm về thực hiện pháp luật
phòng, chống tham nhũng; thực hiện xác minh tài sản, thu nhập theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Qua đó phát hiện các cơ quan, đơn vị nào còn vi phạm về công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tiếp nhận, quản lý, bàn giao, công khai về kê khai tài sản, thu nhập và người có nghĩa vụ kê khai mà kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ mà kết luận, kiến nghị xử lý theo quy định tại Điều 51 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

- Tiếp tục hướng dẫn công tác kê khai tài sản, thu nhập cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

4. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời thông tin, phản ảnh về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để được hướng dẫn.

Phan Thị Lê Hằng

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.119.644
Truy cập hiện tại 563 khách