Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư quy định xét tặng Kỷ niệm chương
Ngày cập nhật 08/05/2024

Ngày 20/3/2024, Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành Thông tư số 02/2024/TT- TTCP quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”. Đây là hình thức tặng thưởng của Tổng Thanh tra Chính phủ cho cá nhân có thành tích góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra; được xét tặng vào dịp kỷ niệm Ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11) hàng năm và xét tặng đột xuất đối với các trường hợp đặc biệt.

 

Thông tư có 4 Chương, 14 Điều, Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2024 thay thế Thông tư số 01/2017/TT-TTCP ngày 10/4/2017 của TTCP quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”

Đối tượng xét tặng là cá nhân đã và đang công tác trong các cơ quan thanh tra và người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; Cá nhân có thành tích trong việc lãnh đạo, chỉ đạo góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra Việt Nam.  

Về điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương được quy định tại Điều 6 , trong đó, cá nhân công tác trong các cơ quan thanh tra có thời gian công tác liên tục từ đủ 10 năm trở lên tính đến ngày 1/9 của năm đề nghị xét tặng. Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành có thời gian làm công tác thanh tra liên tục từ đủ 20 năm trở lên tính đến ngày 1/9 của năm đề nghị xét tặng; Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại các điểm đ, điểm e, điểm g khoản 2 Điều 4 phải có thời gian giữ chức vụ ít nhất từ đủ 10 năm trở lên và có ít nhất 8 năm phụ trách hoặc theo dõi công tác thanh tra. Các trường hợp khác do Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định.

Về trình tự, thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương Chương III Thông tư quy định, trong đó quy định Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị xét tặng và bảo đảm tính chính xác của hồ sơ đối với các cá nhân quy định tại các điểm d, điểm đ, điểm g khoản 2 Điều 4 của Thông tư này; cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp, cá nhân công tác trong các cơ quan thanh tra và người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hồ sơ đề nghị xét tặng gồm tờ trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương; danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo thông tư này; bản khai thành tích và quá trình công tác đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo và áp dụng đối với các đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư này; bản sao các quyết định khen thưởng đối với các trường hợp được ưu tiên xét tặng.

Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương được lập thành 2 bộ, 1 bộ lưu tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trình, 1 bộ gửi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra (qua Vụ Tổ chức cán bộ thuộc TTCP) trước ngày 10 tháng 9 hằng năm.

Việc tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương đảm bảo trang trọng, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức trao tặng cho các cá nhân quy định tại khoản 1 và điểm d, điểm đ, điểm g khoản 2 Điều 4 của Thông tư này.

Hiếu Sơn

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.119.644
Truy cập hiện tại 562 khách