Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng đối với ngành Thanh tra
Ngày cập nhật 08/05/2024

Ngày 25/3/2024, Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành Thông tư số 03/2024/TT- TTCP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng đối với ngành Thanh tra. Thông tư này quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành khoản 4 Điều 24, khoản 3 Điều 26, khoản 3 Điều 27, khoản 3 Điều 28, khoản 6 Điều 74, khoản 2 Điều 75, khoản 6 Điều 84 của Luật Thi đua, khen thưởng.

          

Thông tư có 12 Điều, Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2024 thay thế Thông tư số 01/2016/TT-TTCP ngày 06/10/2016 của TTCP quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra.

Đối tượng áp dụng Cá nhân đã và đang công tác trong các cơ quan Thanh tra; Vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi là Thanh tra Bộ); Cơ quan thanh tra ở cơ quan thuộc Chính phủ; Thanh tra Cơ yếu; Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ và tương đương; Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Thanh tra tỉnh); Thanh tra sở; Thanh tra quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Thanh tra huyện), Cơ quan thanh tra tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội quy định;  Phòng và tương đương thuộc cơ quan, đơn vị được quy định tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư này; Cá nhân, tập thể ngoài ngành Thanh tra có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra; Các trường hợp khác do Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định.

Tiêu chuẩn xét tặng, truy tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ: Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ để tặng cho tập thể, cá nhân hoặc truy tặng cho cá nhân được quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 2 của Thông tư này, đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 74 của Luật Thi đua, khen thưởng. Các trường hợp quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 2 của Thông tư này do Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định.

Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thực hiện theo khoản 1, khoản 2 Điều 84 của Luật Thi đua, khen thưởng. Hồ sơ gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra gồm 01 bộ (bản chính) và các văn bản điện tử của hồ sơ khen thưởng, trừ văn bản có nội dung bí mật nhà nước.

Hiếu Sơn

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.119.644
Truy cập hiện tại 479 khách