Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra
Ngày cập nhật 16/05/2024

Ngày 26/4/2024, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 05/2024/TT-TTCP quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra.

 

Thông tư có 4 Chương, 15 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2024.  Thẻ thanh tra được cấp cho Thanh tra viên theo quy định của Thông tư số 01/2012/TT-TTCP ngày 09/4/2012 của Thanh tra Chính phủ quy định mẫu và việc quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra mà có thời hạn sử dụng đến năm 2025 thì Thanh tra viên được tiếp tục sử dụng đến ngày 31/12/2024. Sau thời hạn nêu trên, các cơ quan thanh tra có trách nhiệm thu hồi, cắt góc thẻ và gửi danh sách về Thanh tra Chính phủ trước ngày 15/01/2025.

Chương I của Thông tư là các quy định chung.

Chương II của Thông tư quy định cụ thể về mẫu Thẻ Thanh tra.

Chương III của Thông tư quy định về việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra.

Chương IV của Thông quy định về các điều khoản thi hành.

Trong đó, quy định về việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra có các nội dung chính như sau:

- Về điều kiện cấp Thẻ Thanh tra: Thanh tra viên được cấp có thẩm quyền xem xét, đề nghị cấp Thẻ thanh tra sau khi có quyết định bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên. Chưa xem xét cấp thẻ đối với người trong thời gian tạm giam, thi hành kỷ luật hoặc có thông báo về việc xem xét kỷ luật liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, đạo đức công vụ của cơ quan có thẩm quyền. Đối với người không còn đủ thời gian công tác 05 năm thì chỉ cấp Thẻ thanh tra có thời hạn sử dụng đến thời điểm nghỉ hưu.

Các hình thức cấp Thẻ thanh tra gồm: cấp mới, cấp đổi, cấp lại Thẻ thanh tra.

+ Cấp mới: Người đủ điều kiện lập hồ sơ để bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên lần đầu thì đồng thời lập hồ sơ đề nghị cấp Thẻ thanh tra.

+ Cấp đổi: thực hiện trong các trường hợp Thanh tra viên được bổ nhiệm lên ngạch Thanh tra viên cao hơn; Thẻ thanh tra đã hết thời hạn sử dụng; Do thay đổi mã số thẻ, họ, tên, cơ quan công tác hoặc lý do khác dẫn đến phải thay đổi thông tin của người được cấp Thẻ thanh tra.

+ Cấp lại: Thanh tra viên được xem xét, cấp lại Thẻ thanh tra đã bị mất hoặc bị hỏng do nguyên nhân khách quan.

- Hồ sơ cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra gồm:

+ Công văn đề nghị cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra;

+ Danh sách đề nghị cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra được thực hiện theo Mẫu số 01 và Mẫu số 02 kèm theo Thông tư này;

+ Quyết định hoặc bản sao quyết định bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên;

+ 02 ảnh màu chân dung cá nhân mặc trang phục ngành Thanh tra cỡ 20 mm x 30 mm, ghi rõ họ tên, đơn vị phía sau ảnh;

+ Thẻ thanh tra cũ đã cắt góc (đối với trường hợp cấp đổi Thẻ thanh tra).

- Hồ sơ cấp lại Thẻ thanh tra gồm:

+ Đơn xin cấp lại Thẻ thanh tra (trong đó Thanh tra viên báo cáo, giải trình rõ lý do mất, hỏng Thẻ thanh tra và đề nghị cấp lại Thẻ thanh tra; Thủ trưởng cơ quan Thanh tra xác nhận lý do mất, hỏng Thẻ thanh tra và đề xuất việc cấp lại Thẻ thanh tra);

+ Công văn đề nghị cấp lại Thẻ thanh tra;

+ Danh sách đề nghị cấp lại Thẻ thanh tra được thực hiện theo Mẫu số 03 kèm theo Thông tư này;

+ 02 ảnh màu chân dung cá nhân mặc trang phục ngành Thanh tra, cỡ 20 mm x 30 mm, ghi rõ họ tên, đơn vị phía sau ảnh.

- Trình tự, thủ tục cấp mới, cấp đổi, cấp lại Thẻ thanh tra: được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 8 và khoản 2 Điều 9 Thông tư này.

- Về thời hạn cấp Thẻ Thanh tra: trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền xem xét việc cấp Thẻ thanh tra theo quy định.

- Về sử dụng Thẻ thanh tra: Thanh tra viên sử dụng Thẻ thanh tra khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra. Thời hạn sử dụng Thẻ thanh tra là 05 năm kể từ ngày cấp.

- Về thu hồi Thẻ thanh tra: thực hiện đối với các trường hợp Thanh tra viên bị miễn nhiệm theo quy định tại Điều 42 Luật Thanh tra; các trường hợp cấp đổi Thẻ thanh tra theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Thông tư này.

Thanh tra viên có trách nhiệm nộp lại Thẻ thanh tra khi thuộc các trường hợp thu hồi Thẻ theo quy định./.

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.119.644
Truy cập hiện tại 642 khách