Tìm kiếm tin tức
Chấn chỉnh công tác tiếp công dân
Ngày cập nhật 21/08/2018

Ngày 21 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 6159/UBND-BTCD1 gửi Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế yêu cầu chấn chỉnh công tác tiếp công dân.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế nghiêm túc thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện tốt Quy chế Phối hợp hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và nơi tiếp công dân ở địa bàn thành phố Huế, các thị xã, các huyện thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 của UBND tỉnh; Quy chế Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh và các chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, tăng cường chỉ đạo Ban Tiếp công dân cùng cấp thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân; chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp sở có chức năng, nhiệm vụ, công việc thường xuyên giao tiếp với công dân phải bố trí nơi tiếp công dân và phân công cán bộ, công chức, viên chức tiếp công dân thường xuyên trong các ngày làm việc để hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp sở và các cơ quan, đơn vị liên quan đã được Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý, giải quyết qua các buổi tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo đối với các sở, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

 

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.601.282
Truy cập hiện tại 49 khách