Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
Ngày cập nhật 31/01/2018

Ngày 29 tháng 01 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018. Theo đó, nội dung của Kế hoạch tập trung vào một số công việc trọng tâm như sau:

Đối với công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN: Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 21/02/2014 của Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch 68/KH-UBND ngày 27/3/2017 về thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn từ 2017 - 2020 và Chương trình số 34-CTr/TU ngày 19/1/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác trọng tâm về phòng, chống tham nhũng. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xác định phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong giai đoạn hiện nay cũng như về lâu dài. Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình nhằm kịp thời phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo quy định. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chủ động tự tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 13/10/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về phòng, chống tham nhũng, lãng phí của tỉnh. Tổ chức thực hiện Kế hoạch 68/KH-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh về thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn từ 2017 - 2020. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tại Chương trình số 34-CTr/TU ngày 19/1/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác trọng tâm về phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; Minh bạch tài sản, thu nhập; Cải cách hành chính...

 
 
 
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.562.422
Truy cập hiện tại 36 khách