Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Hướng dẫn công tác báo cáo
Ngày 20 tháng 02 năm 2020, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 89/TTr-VP về Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN Quý I năm 2020 gửi UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.    
Ngày 10/10/2019, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 929/TTr-P3 về Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2020 gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế và Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh  
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7290 /UBND-TTr ngày 07/10/2019 về việc giao Thanh tra tỉnh tham mưu báo cáo rà soát các cuộc thanh tra kinh tế  – xã hội năm 2018 theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 09/10/2019 Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 927/TTr-P3 về báo cáo rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2018 gửi Thanh tra các Sở, ban ngành cấp tỉnh và Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế.    
Ngày 03/10/2019, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 904/TTr-P3 về khảo sát chuẩn bị thanh tra gửi các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn.                  
ngày 27 tháng 8 năm 2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 790/TTr-VP về Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết  KNTC, PCTN Quý III và 9 tháng đầu năm 2019 gửi UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.
  Ngày 31/7/2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 696/TTr-P3 tổng hợp, báo cáo các nội dung thực hiện Quyết định thanh tra của Thanh tra Chính phủ gửi các đơn vị có liên quan để yêu cầu thực hiện báo cáo    
Thực hiện Công văn số 1140/TTCP-KHTH ngày 11/7/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc chuẩn bị Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 để Thanh tra Chính phủ  giúp Chính phủ trình bày tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Ngày 16/7/2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 657/TTr-VP đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019, thời kỳ báo cáo: Từ ngày 01/8/2018 đến ngày 31/7/2019.                                              
Ngày 11/7/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1140/TTCP-KHTH về việc báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019. Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:
Thực hiện Công văn số 1491-CV/TU  ngày 04/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và Công văn số 293/TTCP-HKTH ngày 08/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc bổ sung tiêu chí thống kê phục vụ báo cáo trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 390/TTr-VP ngày 14/5/2019 để hướng dẫn nội dung và biểu mẫu báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.757.232
Truy cập hiện tại 435 khách