Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Hướng dẫn công tác báo cáo
Ngày 30/7/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 475/TTr-PCTN, ngày 30/7/2020 gửi các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế về hướng dẫn báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.  
  Ngày 29/7/2020, Tổ công tác đã ban hành Công văn số 01/CV-TCT gửi Giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh; TAND tỉnh về hướng dẫn báo cáo phục vụ đánh giá công tác PCTN năm 2019.      
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 7 năm 2020 (số liệu kể từ ngày 18/6/2020-20/7/2020) với các nội dung chính sau:    
Ngày 15/7/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1152/TTCP-C.IV về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:
Thực hiện Công văn số 999/TTCP-KHTH ngày 24/6/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc đề nghị UBND tỉnh báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 để Thanh tra Chính phủ trình bày tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.   
Ngày 17/6/2020, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 347/TTr-PCTN gửi thanh tra các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh, thanh tra các huyện, thị xã và thành phố Huế về báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo TW về PCTN đến nay.          
Thực hiện Công văn số 3805/UBND-TTr  ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh về việc tham mưu xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị, Thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị và Công văn số 4183/UBND-DN ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Thực hiện Công văn số 580/TTCP-C.IV ngày 22/4/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành thanh tra; đánh giá thực trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp khắc phục; Thanh tra tỉnh đề nghị Thanh tra các Sở, ngành; Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, thực trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do thanh tra Sở, ngành, Thanh tra các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện từ năm 2013 đến nay (Đề cương yêu cầu báo cáo và các Phụ lục kèm theo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh tại địa chỉ: thanhtra.thuathienhue.gov.vn Mục Thông tin chỉ đạo điều hành/ Hướng dẫn công tác báo cáo).
Ngày 20 tháng 02 năm 2020, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 89/TTr-VP về Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN Quý I năm 2020 gửi UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.    
Ngày 10/10/2019, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 929/TTr-P3 về Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2020 gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế và Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.091.206
Truy cập hiện tại 141 khách