Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Hướng dẫn công tác báo cáo
Ngày 20/4/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 415/TTr-PCTN về việc hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; trong đó đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau:  
Ngày 08/9/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 861/TTr-PCTN về việc hướng dẫn tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Các nội dung hướng dẫn cụ thể như sau:  
Thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, ngày 13/05/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3879/UBND-TĐKT để chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định.    
Ngày 30/7/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 475/TTr-PCTN, ngày 30/7/2020 gửi các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế về hướng dẫn báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.  
  Ngày 29/7/2020, Tổ công tác đã ban hành Công văn số 01/CV-TCT gửi Giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh; TAND tỉnh về hướng dẫn báo cáo phục vụ đánh giá công tác PCTN năm 2019.      
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 7 năm 2020 (số liệu kể từ ngày 18/6/2020-20/7/2020) với các nội dung chính sau:    
Ngày 15/7/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1152/TTCP-C.IV về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:
Thực hiện Công văn số 999/TTCP-KHTH ngày 24/6/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc đề nghị UBND tỉnh báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 để Thanh tra Chính phủ trình bày tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.   
Ngày 17/6/2020, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 347/TTr-PCTN gửi thanh tra các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh, thanh tra các huyện, thị xã và thành phố Huế về báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo TW về PCTN đến nay.          
Thực hiện Công văn số 3805/UBND-TTr  ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh về việc tham mưu xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị, Thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị và Công văn số 4183/UBND-DN ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.779.658
Truy cập hiện tại 4.745 khách