Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Hướng dẫn công tác báo cáo
  Ngày 31/7/2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 696/TTr-P3 tổng hợp, báo cáo các nội dung thực hiện Quyết định thanh tra của Thanh tra Chính phủ gửi các đơn vị có liên quan để yêu cầu thực hiện báo cáo    
Thực hiện Công văn số 1140/TTCP-KHTH ngày 11/7/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc chuẩn bị Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 để Thanh tra Chính phủ  giúp Chính phủ trình bày tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Ngày 16/7/2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 657/TTr-VP đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019, thời kỳ báo cáo: Từ ngày 01/8/2018 đến ngày 31/7/2019.                                              
Ngày 11/7/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1140/TTCP-KHTH về việc báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019. Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:
Thực hiện Công văn số 1491-CV/TU  ngày 04/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và Công văn số 293/TTCP-HKTH ngày 08/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc bổ sung tiêu chí thống kê phục vụ báo cáo trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 390/TTr-VP ngày 14/5/2019 để hướng dẫn nội dung và biểu mẫu báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.  
Thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, ngày 25/02/2019, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 136/TTr-VP đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) Quý I năm 2019.  
Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-TTCP ngày 22/01/2018 về việc đánh giá công tác, phòng chống tham nhũng năm 2017 và Quyết Định số 63/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ ngày 26/02/2018 về Ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2017, Thanh tra Chính phủ hướng dẫn đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 như sau:
Ngày 29/5/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 819/TTCP-KHTCTH về việc yêu cầu báo cáo kết quả công tác Quý II/2018 và báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018​.  
Ngày 05/8/2016 Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 633/TTr-P2 gửi Chủ tịch UBND tỉnh về việc Dự thảo Kế hoạch tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo
Để đánh giá tình hình và chấn chỉnh việc thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) của các đơn vị trên địa bàn tỉnh, Thanh tra tỉnh với chức năng quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật đã ban hành Công văn số 540/TTr-VP, ngày 29/7/2015 về tổng họp tình hình thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN trong 6 tháng đầu năm 2015 của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.603.157
Truy cập hiện tại 11 khách