Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Hướng dẫn công tác báo cáo
Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-TTCP ngày 22/01/2018 về việc đánh giá công tác, phòng chống tham nhũng năm 2017 và Quyết Định số 63/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ ngày 26/02/2018 về Ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2017, Thanh tra Chính phủ hướng dẫn đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 như sau:
Ngày 29/5/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 819/TTCP-KHTCTH về việc yêu cầu báo cáo kết quả công tác Quý II/2018 và báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018​.  
Ngày 05/8/2016 Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 633/TTr-P2 gửi Chủ tịch UBND tỉnh về việc Dự thảo Kế hoạch tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo
Để đánh giá tình hình và chấn chỉnh việc thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) của các đơn vị trên địa bàn tỉnh, Thanh tra tỉnh với chức năng quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật đã ban hành Công văn số 540/TTr-VP, ngày 29/7/2015 về tổng họp tình hình thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN trong 6 tháng đầu năm 2015 của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm  2015 theo  đúng Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2015  của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành.
Thực hiện Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND, ngày 13/3/2014 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 05/11/2014, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 864/TTr-VP để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014 theo quy định.
Thực hiện Công văn số 6228/UBND-TH, ngày 01/11/2014 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị các báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số      /TTr-VP, ngày 03/11/2014 về việc Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN năm 2014.
Thực hiện Công văn số 2105/TTCP-KHTCTH, ngày 09/9/2014 của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo kết quả công tác Quý III và 09 tháng đầu năm 2014, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số   702/TTr-VP, ngày 11/9/2014 về việc Báo cáo kết quả công tác thanh tra,  giải quyết KNTC và PCTN Quý III và 9 tháng đầu năm 2014.
Thực hiện Công văn số 1163/TTCP-KHTCTH, ngày 21/5/2014 của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 375/TTr-VP, ngày 27/5/2014 về việc Báo cáo kết quả công tác thanh tra,  giải quyết KNTC và PCTN 6 tháng đầu năm 2014.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 2169/UBND-KH, ngày 09/5/2013 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị các báo cáo thường kỳ phục vụ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12 và kỳ họp lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa VI.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.562.422
Truy cập hiện tại 17 khách