Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Hướng dẫn công tác báo cáo
Thực hiện Công văn số 3805/UBND-TTr  ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh về việc tham mưu xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị, Thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị và Công văn số 4183/UBND-DN ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Thực hiện Công văn số 580/TTCP-C.IV ngày 22/4/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành thanh tra; đánh giá thực trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp khắc phục; Thanh tra tỉnh đề nghị Thanh tra các Sở, ngành; Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, thực trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do thanh tra Sở, ngành, Thanh tra các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện từ năm 2013 đến nay (Đề cương yêu cầu báo cáo và các Phụ lục kèm theo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh tại địa chỉ: thanhtra.thuathienhue.gov.vn Mục Thông tin chỉ đạo điều hành/ Hướng dẫn công tác báo cáo).
Ngày 20 tháng 02 năm 2020, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 89/TTr-VP về Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN Quý I năm 2020 gửi UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.    
Ngày 10/10/2019, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 929/TTr-P3 về Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2020 gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế và Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh  
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7290 /UBND-TTr ngày 07/10/2019 về việc giao Thanh tra tỉnh tham mưu báo cáo rà soát các cuộc thanh tra kinh tế  – xã hội năm 2018 theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 09/10/2019 Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 927/TTr-P3 về báo cáo rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2018 gửi Thanh tra các Sở, ban ngành cấp tỉnh và Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế.    
Ngày 03/10/2019, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 904/TTr-P3 về khảo sát chuẩn bị thanh tra gửi các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn.                  
ngày 27 tháng 8 năm 2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 790/TTr-VP về Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết  KNTC, PCTN Quý III và 9 tháng đầu năm 2019 gửi UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.
  Ngày 31/7/2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 696/TTr-P3 tổng hợp, báo cáo các nội dung thực hiện Quyết định thanh tra của Thanh tra Chính phủ gửi các đơn vị có liên quan để yêu cầu thực hiện báo cáo    
Thực hiện Công văn số 1140/TTCP-KHTH ngày 11/7/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc chuẩn bị Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 để Thanh tra Chính phủ  giúp Chính phủ trình bày tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Ngày 16/7/2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 657/TTr-VP đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019, thời kỳ báo cáo: Từ ngày 01/8/2018 đến ngày 31/7/2019.                                              
Ngày 11/7/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1140/TTCP-KHTH về việc báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019. Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.818.423
Truy cập hiện tại 586 khách