Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Báo cáo công tác tháng Thanh tra tỉnh
Về công tác thanh tra, kiểm tra Thanh tra tỉnh thực hiện 09 cuộc thanh tra (gồm: Cuộc thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở tại thành phố Huế và thị xã Hương Thủy; Cuộc thanh tra đột xuất dự án Khu nhà ở Tam Thai, phường An Cựu, thành phố Huế; Cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của UBND các xã, phường, thị trấn và các Hợp tác xã trên địa bàn thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, huyện Phú Lộc, huyện Phong Điền và huyện A Lưới;  Cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh; Cuộc thanh tra đột xuất việc chấp hành chính sách, pháp luật về lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân sách tại Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị trực thuộc; Cuộc thanh tra các gói thầu liên quan đầu tư mua sắm trang thiết bị giáo dục theo Đề án 1436 - bảo đảm cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025; Cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại UBND huyện A Lưới; Cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện Nam Đông).  
Về công tác thanh tra, kiểm tra Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện 08 cuộc thanh tra (gồm: Cuộc thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở tại thành phố Huế và thị xã Hương Thủy; Cuộc thanh tra đột xuất dự án Khu nhà ở Tam Thai, phường An Cựu, thành phố Huế; Cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của UBND các xã, phường, thị trấn và các Hợp tác xã trên địa bàn thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, huyện Phú Lộc, huyện Phong Điền và huyện A Lưới; Cuộc thanh tra đột xuất việc chấp hành chính sách, pháp luật về lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân sách tại Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh; Cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị trực thuộc; Cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Y tế Huế; Cuộc thanh tra các gói thầu liên quan đầu tư mua sắm trang thiết bị giáo dục theo Đề án 1436).  
Về công tác thanh tra, kiểm tra Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận 01 cuộc thanh tra (việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế) và tiếp tục thực 07 cuộc thanh tra (Cuộc thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở tại thành phố Huế và thị xã Hương Thủy; Cuộc thanh tra đột xuất dự án Khu nhà ở Tam Thai, phường An Cựu, thành phố Huế; Cuộc thanh tra đột xuất việc chấp hành chính sách, pháp luật về lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân sách tại Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của UBND các xã, phường, thị trấn và các Hợp tác xã trên địa bàn thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, huyện Phú Lộc, huyện Phong Điền và huyện A Lưới; Cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh; Cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị trực thuộc; Cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Y tế Huế).  
Về công tác thanh tra, kiểm tra Thanh tra tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kết luận kiểm tra việc thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập lần đầu trên địa bàn tỉnh và tiếp tục thực hiện 06 cuộc thanh tra gồm: 02 cuộc từ năm 2020 chuyển sang (Cuộc thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở tại thành phố Huế và thị xã Hương Thủy; Cuộc thanh tra đột xuất dự án Khu nhà ở Tam Thai, phường An Cựu, thành phố Huế) và 04 cuộc triển khai trong 6 tháng đầu năm 2021 (Cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban QLKV phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế; Cuộc thanh tra đột xuất việc chấp hành chính sách, pháp luật về lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân sách tại Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của UBND các xã, phường, thị trấn và các Hợp tác xã trên địa bàn thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, huyện Phú Lộc, huyện Phong Điền và huyện A Lưới; Cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh).    
  Về công tác thanh tra, kiểm tra Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện 07 cuộc thanh tra, kiểm tra, gồm: 02 cuộc từ năm 2020 chuyển sang (Cuộc thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở tại thành phố Huế và thị xã Hương Thủy; Cuộc thanh tra đột xuất dự án Khu nhà ở Tam Thai, phường An Cựu, thành phố Huế) và 05 cuộc triển khai trong 6 tháng đầu năm 2021 (Cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của UBND các xã, phường, thị trấn và các Hợp tác xã trên địa bàn thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, huyện Phú Lộc, huyện Phong Điền và huyện A Lưới; Cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban QLKV phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế; Cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh; Cuộc thanh tra đột xuất việc chấp hành chính sách, pháp luật về lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân sách tại Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Cuộc kiểm tra liên ngành công tác kê khai, công khai tài sản thu nhập lần đầu trên địa bàn tỉnh).  
Về công tác thanh tra, kiểm tra  Tiếp tục thực hiện 07 cuộc thanh tra, kiểm tra gồm: - 02 cuộc từ năm 2020 chuyển sang: + Cuộc thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở tại thành phố Huế và thị xã Hương Thủy; + Cuộc thanh tra đột xuất dự án Khu nhà ở Tam Thai, phường An Cựu, thành phố Huế.  
Về công tác thanh tra Đã công bố kết luận thanh tra 01 cuộc: Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và nhiệm vụ tại Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị trực thuộc.     
Về công tác thanh tra Đã công bố kết luận thanh tra 01 cuộc: Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại Sở Du lịch và đơn vị trực thuộc.  
Về công tác thanh tra: Đang thực hiện 06 cuộc thanh tra, gồm: - 02 cuộc từ năm 2020 chuyển sang: + Cuộc thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở tại thành phố Huế và thị xã Hương Thủy. + Cuộc thanh tra đột xuất dự án Khu nhà ở Tam Thai, phường An Cựu, thành phố Huế.    
Về công tác thanh tra  Đã ban hành và công bố Kết luận 01 cuộc thanh tra (năm 2020 chuyển sang): Kết luận Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.086.357
Truy cập hiện tại 1.194 khách