Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thanh tra tỉnh: Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2020
Ngày cập nhật 10/10/2019

Ngày 10/10/2019, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 929/TTr-P3 về Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2020 gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế và Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh

 

Theo đó, Thanh tra tỉnh hướng dẫn xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 như sau:

1. Công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng

1.1. Công tác thanh tra

- Các đơn vị xây dựng Kế hoạch thanh tra trách nhiệm công tác quản lý nhà nước tập trung vào: công tác quản lý, sử dụng đất đai trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký lần đầu, đăng ký biến động về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý tài chính, tài sản công; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; các dự án tài trợ, viện trợ…; công tác tuyển dụng, bố trí cán bộ; thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thanh tra Sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch thanh tra các cơ quan, tổ chức cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước, chú trọng thanh tra đối với các lĩnh vực quan trọng, bức xúc.

- Thanh tra chuyên đề diện rộng (nếu có).

- Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

- Kế hoạch thanh tra phải xác định rõ mục đích, yêu cầu thanh tra; phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra; đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thanh tra và các nội dung khác (nếu có).

1.2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là Luật Tố cáo năm 2018, Luật Khiếu nại, Luật Tiếp công dân, các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật, các Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị 26-CT/TU ngày 27/6/2018 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Giải quyết kịp thời, có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, địa phương, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%.

- Tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

- Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo (tập trung ở khu vực xã, phường, thị trấn).

1.3. Công tác phòng, chống tham nhũng

- Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, các quy định về công khai, minh bạch của Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật PCTN; các Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác Thanh tra trên các lĩnh vực nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt và trả lương, thu nhập qua tài khoản…

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng (tập trung vào các lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, tín dụng, ngân hàng, thuế, hải quan, đầu tư nước ngoài; quản lý, thực hiện các đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách, vốn vay, các dự án BT, BOT; quản lý, sử dụng đất đai, môi trường; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản; tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ; quản lý, sử dụng vốn, tài sản, tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước); phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng; chú trọng xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng; chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng. Thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng.

- Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin cho báo chí để góp phần thực hiện có hiệu quả hơn công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng nhằm bảo đảm sự đồng bộ và nâng cao hiệu lực pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2. Công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo đúng phạm vi quản lý nhà nước; chấp hành nghiêm chỉnh Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

- Phối hợp thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo quy định tại Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập (ban hành kèm theo Quyết định số 93/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh).

3. Tổ chức thực hiện

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra tại văn bản này và tình hình thực tiễn của Sở, ngành, địa phương chỉ đạo cơ quan thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020 và xem xét, quyết định phê duyệt theo thẩm quyền.

Chánh Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế; Chánh Thanh tra các Sở, ban, ngành; các Phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh chủ động triển khai xây dựng Dự thảo Kế hoạch thanh tra năm 2020. Đối với các sở, ngành có các đơn vị trực thuộc có kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, đề nghị các đơn vị tổng hợp doanh nghiệp có mã số thuế kèm theo và xử lý chồng chéo trước khi gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp, xử lý chồng chéo toàn tỉnh.

Đề nghị các đơn vị gửi Dự thảo Kế hoạch thanh tra theo 02 phụ lục đính kèm về Thanh tra tỉnh trước ngày 25/10/2019 (đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ mail: nv3.thanhtra@thuathienhue.gov.vn). Thanh tra tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị rà soát để xử lý chồng chéo, trùng lắp trước ngày 15/11/2019.

(Mọi thắc mắc, trao đổi xin liên hệ với đồng chí Ngô Thị Kim Cúc, Phó Trưởng Phòng TT,GQKN,TC 3 - Số điện thoại: 0905812121)./. 

 

                                                               Thanh tra tỉnh                         

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 457 khách