Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn nội dung và biểu mẫu báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng
Ngày cập nhật 14/05/2019
Thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và Công văn số 293/TTCP-HKTH ngày 08/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc bổ sung tiêu chí thống kê phục vụ báo cáo trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 390/TTr-VP ngày 14/5/2019 để hướng dẫn nội dung và biểu mẫu báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
 
 Theo đó, các chế độ báo cáo được tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 655/TTr-VP ngày 02/7/2013 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC và Công văn số 3834/UBND-TTTN ngày 03/8/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác PCTN. 
   Riêng về nội dung và biểu mẫu báo cáo thực hiện theo đề cương và biểu mẫu gửi kèm theo Công văn số 390/TTr-VP.  
(Kèm theo nội dung và biểu mẫu báo cáo)
 
Diệu Oanh
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.752.798
Truy cập hiện tại 733 khách