Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn báo cáo công tác thanh tra, GQKNTC, PCTN Quý III và 9 tháng đầu năm 2014.
Ngày cập nhật 11/09/2014
Thực hiện Công văn số 2105/TTCP-KHTCTH, ngày 09/9/2014 của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo kết quả công tác Quý III và 09 tháng đầu năm 2014, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số   702/TTr-VP, ngày 11/9/2014 về việc Báo cáo kết quả công tác thanh tra,  giải quyết KNTC và PCTN Quý III và 9 tháng đầu năm 2014.
 
Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng đầu năm 2014 kèm theo biểu số liệu gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 17/9/2014. Để bảo đảm thời hạn theo yêu cầu, đề nghị các đơn vị gửi trước Báo cáo qua địa chỉ Email: thanhtratinh@thuathienhue.gov.vn, sau đó gửi Báo cáo qua đường Công văn.
Có Biểu mẫu báo cáo đính kèm.
Đinh Hiền
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.723.961
Truy cập hiện tại 321 khách