Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước. Đặc biệt ở một số nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta, dịch bệnh đang bùng phát trên diện rộng, nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài luôn thường trực, nhằm chủ động, kịp thời triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19; ngày 26/4 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công điện số 04/CĐ-UBND yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tinh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bản tỉnh:
Ngày 14/4/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 313/TTr-VP về tham gia góp ý Dự thảo Quy định quy tắc ứng xử của công chức ngành Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế gửi Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế, Thanh tra các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.                                        -      
Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Công văn số 2512 /UBND-TĐKT ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.    
Ngày 23/3/2021, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký Quyết định số 248/QĐ-TTr về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 để triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan Thanh tra tỉnh.    
Thực hiện Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh; Căn cứ Quy chế làm việc của cơ quan Thanh tra tỉnh, tập thể lãnh đạo Thanh tra tỉnh thống nhất phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Thanh tra tỉnh như sau:  
Ngày 17/3/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Báo cáo số 229/BC-TTr về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2021, trong đó kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) thể hiện như sau:  
Ngày 29/01/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Chương trình số 107/CTr-TTr về công tác trọng tâm của Thanh tra tỉnh năm 2021 với các nội dung cụ thể sau:  
Ngày 03/02/2021, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 115/TTr-VP về phát động thi đua (Đợt 1 năm 2021) gửi các đồng chí Lãnh đạo cơ quan, Trưởng các phòng thuộc Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra các Sở, ban, ngành, Chánh Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế. Để phong trào thi đua ngày càng đi vào nề nếp, thiết thực hiệu quả và nhằm tìm chọn những gương điển hình tiên tiến, cách làm hay để phát huy nhân rộng. Ngành Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế phát động  thi đua viết tin, bài lên Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh thời gian từ ngày 03/02/2021 đến 31/3/2021 với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao” với những nội dung chính như sau:  
Ngày 29/01/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 105/QĐ-TTr về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Thanh tra tỉnh.  
Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010; Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về Thanh tra viên và Cộng tác viên Thanh tra và Quyết định số 3351/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng xét chuyển ngạch và bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra của tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 90/TTr-VP ngày 25/01/2021 về việc hướng dẫn thủ tục đề nghị bổ nhiệm các ngạch thanh tra (theo thủ tục chuyển ngạch) và miễn nhiệm các ngạch thanh tra.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.091.345
Truy cập hiện tại 163 khách