Tìm kiếm tin tức
BAN LÃNH ĐẠO THANH TRA TỈNH
Ngày cập nhật 15/08/2018

I. BAN LÃNH ĐẠO THANH TRA TỈNH

Đ/c Lương Bảo Toàn

Chánh Thanh tra

Đ/c Nguyễn Hồng Dũng

Phó Chánh Thanh tra

Đ/c Lê Hồ Nhân

Phó Chánh Thanh tra

Đ/c Đinh Thị Như Hiền

Phó Chánh Thanh tra

 

II. THÔNG TIN

1. Đ/c Lương Bảo Toàn - Chánh Thanh tra
Người phát ngôn cơ quan Thanh tra tỉnh
- Điện thoại CQ: 02343.813492
- Mobile: 0983377162
- Email: lbtoan.thanhtra@thuathienhue.gov.vn
- Nhiệm vụ đảm nhiệm:
1.1. Chánh Thanh tra tỉnh là người đứng đầu và là người phát ngôn của cơ quan Thanh tra tỉnh, chịu trách nhiệm về các hoạt động của ngành Thanh tra của tỉnh và cơ quan Thanh tra tỉnh.
1.2. Phụ trách chung các lĩnh vực công tác của cơ quan Thanh tra tỉnh và trực tiếp phụ trách về công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính, cải cách hành chính, Trang thông tin điện tử cơ quan, các hoạt động quan trọng về đối nội, đối ngoại, các vấn đề cơ mật và những vấn đề đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ.
1.3. Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định tại Điều 22 của Luật Thanh tra năm 2010.
1.4. Trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều ngành, các huyện, thị xã và thành phố Huế; chỉ đạo chung về chuyên môn và hoạt động các Đoàn thanh tra; trực tiếp cho ý kiến quyết định đối với những vấn đề chưa thống nhất giữa Phó Chánh Thanh tra phụ trách với các Trưởng đoàn thanh tra hoặc những vấn đề vượt thẩm quyền của Phó Chánh Thanh tra; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và Tổng Thanh tra Chính phủ việc thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
1.5. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng (bao gồm Bộ phận Tiếp công dân thuộc Văn phòng). Sinh hoạt hành chính tại Văn phòng.
2. Đ/c Nguyễn Hồng Dũng - Phó Chánh Thanh tra
- Điện thoại CQ: 02343.810967
- Mobile: 0935570269
- Email: nhdung.thanhtra@thuathienhue.gov.vn
- Nhiệm vụ đảm nhiệm:
2.1. Phụ trách theo dõi quản lý Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nghiên cứu khoa học; pháp chế và văn thư lưu trữ.
2.2. Giúp Chánh Thanh tra: Theo dõi, chỉ đạo tổng hợp toàn Ngành về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ đạo xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất trên lĩnh vực được phân công; Nghiên cứu, kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác trên các lĩnh vực được phân công phụ trách theo dõi.
2.3. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các Đoàn thanh tra, Đoàn kiểm tra, xác minh đơn khiếu nại, tố cáo được phân công; các Đoàn kiểm tra về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
2.4. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo hoạt động của phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (GQKNTC) 1 và phòng Thanh tra, GQKNTC 2. Chỉ đạo xử lý các vụ việc phát sinh trên địa bàn, đơn vị, lĩnh vực do các phòng Thanh tra, GQKNTC 1 và 2 phụ trách.
Sinh hoạt hành chính tại phòng Thanh tra, GQKNTC 1.
Phụ trách công tác phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
3. Đ/c Lê Hồ Nhân - Phó Chánh Thanh tra
- Điện thoại CQ: 02343.810968
- Mobile: 0914125021
- Email: lhnhan.thanhtra@thuathienhue.gov.vn
- Nhiệm vụ đảm nhiệm:
3.1. Phụ trách theo dõi quản lý Nhà nước về công tác thanh tra; xử lý sau thanh tra; công nghệ thông tin; hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.
3.2. Giúp Chánh Thanh tra: Theo dõi, chỉ đạo tổng hợp toàn Ngành về công tác thanh tra, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thanh tra hàng năm của cơ quan; Chỉ đạo xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất trên lĩnh vực được phân công; Nghiên cứu, kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác trên các lĩnh vực được phân công phụ trách theo dõi.
3.3. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các Đoàn thanh tra và các Đoàn kiểm tra, xác minh đơn khiếu nại, tố cáo được phân công.
3.4. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo hoạt động của phòng Thanh tra, GQKNTC 3 và phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra. Chỉ đạo xử lý các vụ việc phát sinh trên địa bàn, đơn vị, lĩnh vực do phòng Thanh tra, GQKNTC 3 và phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra phụ trách.
Sinh hoạt hành chính tại Phòng Thanh tra, GQKNTC 3.
Phụ trách công tác phối hợp với các ngành trong Khối Nội chính.
4. Đ/c Đinh Thị Như Hiền - Phó Chánh Thanh tra
- Điện thoại CQ: 0234.3935980
- Mobile: 0905137860
- Email: dtnhien.thanhtra@thuathienhue.gov.vn
- Nhiệm vụ đảm nhiệm:
4.1. Phụ trách theo dõi quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thi đua khen thưởng. Chỉ đạo hoạt động phong trào và các Đoàn thể cơ quan.
4.2. Giúp Chánh Thanh tra: Theo dõi, chỉ đạo tổng hợp toàn Ngành về công tác phòng, chống tham nhũng; Chỉ đạo việc xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm của cơ quan và của tỉnh; Chỉ đạo xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất theo lĩnh vực được phân công; Nghiên cứu, kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác trên các lĩnh vực được phân công phụ trách theo dõi.
4.3. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các Đoàn thanh tra và các Đoàn kiểm tra, xác minh đơn khiếu nại, tố cáo được phân công.
4.4. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo hoạt động của phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng và chỉ đạo xử lý các vụ việc phát sinh trên địa bàn, đơn vị, lĩnh vực do phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng phụ trách.
Sinh hoạt hành chính tại phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng.
Phụ trách công tác phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy.
5. Những vấn đề có liên quan trong việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Thanh tra tỉnh                                                                            5.1. Những công việc vượt thẩm quyền được giao, các đồng chí Phó Chánh Thanh tra phải báo cáo xin ý kiến của Chánh Thanh tra tỉnh để đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh quyết định.
5.2. Kết quả xử lý các vụ việc phát sinh trên địa bàn, đơn vị, lĩnh vực thuộc các Phòng được phân công phụ trách của từng đồng chí Phó Chánh Thanh tra phải được gửi cho các đồng chí Phó Chánh Thanh tra khác biết để thống nhất hướng xử lý sau này.
5.3. Việc tham dự các hội nghị, các cuộc họp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể,… và Thanh tra Chính phủ do Chánh Thanh tra tỉnh phân công các đồng chí trong lãnh đạo tham dự. Trong quá trình điều hành, căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu công tác, Chánh Thanh tra tỉnh sẽ điều chỉnh, bổ sung công việc trong lãnh đạo Thanh tra tỉnh.
 
 
 
 
 
 
 
THANH TRA TỈNH

 

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.090.452
Truy cập hiện tại 259 khách