Tìm kiếm tin tức
Phòng Giám sát kiểm tra và Xử lý sau thanh tra
Ngày cập nhật 16/08/2018

I. Vị trí, chức năng

Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra có chức năng giúp Chánh Thanh tra tỉnh giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra do Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh soạn thảo; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra tỉnh và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

II. Cơ cấu, tổ chức:

1. Trưởng phòng: Ngô Thị Kim Cúc

2. Phó Trưởng phòng: Lê Quý Thông

3. Các chuyên viên:

- Phan Quang Vũ - Thanh tra viên chính 

Nguyễn Minh Nhật - Thanh tra viên chính

- Nguyễn Văn Sự - Thanh tra viên 

- Phạm Thị Thùy Dương - Thanh tra viên

III. Nhiệm vụ và quyền hạn

Phụ trách lĩnh vực quản lý Nhà nước về công tác giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra.

1. Giúp Chánh Thanh tra, trực tiếp là Phó Chánh Thanh tra phụ trách lĩnh vực thực hiện quyền thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về kinh tế, xã hội; khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thẩm tra xác minh đơn thư 5 khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền UBND tỉnh giao đối với địa bàn, lĩnh vực và đơn vị được phân công. Theo dõi, tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình về công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đối với địa bàn, lĩnh vực và đơn vị được phân công.

2. Tham mưu Chánh Thanh tra, trực tiếp là Phó Chánh Thanh tra phụ trách lĩnh vực trong việc soạn thảo các loại văn bản, xây dựng chương trình kế hoạch, quyết định thanh tra, thẩm tra xác minh; tham mưu các báo cáo đột xuất, chuyên đề thuộc nhiệm vụ của Phòng; phối hợp với Văn phòng tham mưu các báo cáo định kỳ thuộc nhiệm vụ của Phòng.

3. Lập kế hoạch khảo sát đối với các đơn vị nằm trong dự kiến đưa vào kế hoạch thanh tra để xác định nội dung thanh tra phù hợp.

4. Các Phòng có trách nhiệm phối hợp với nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra và tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tránh sự chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động.

5. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc và Chánh Thanh tra Sở, Chủ tịch UBND và Chánh Thanh tra cấp huyện theo địa bàn, lĩnh vực được phân công.

6. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày có văn bản chỉ đạo UBND tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra phải đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra, quyết định xử lý và báo cáo kết quả với Chánh Thanh tra tỉnh, đồng thời bàn giao hồ sơ, tài liệu cần thiết có liên quan đến Kết luận thanh tra, quyết định xử lý cho Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra tiếp tục đôn đốc thực hiện.

7. Thực hiện các công việc khác khi Chánh Thanh tra tỉnh giao.

THANH TRA TỈNH

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.034.625
Truy cập hiện tại 263 khách