Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính
Ngày cập nhật 26/07/2023

Thực hiện Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; ngày 18/7/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 7343/UBND-KSTT yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tiếp tục thực hiện tái cấu trúc quy trình các TTHC, cung cấp dịch vụ công đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, tránh hình thức, phong trào, không thực chất, không hiệu quả.

 

Khẩn trương thực hiện thống kê, rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá tối thiểu 20% TTHC nội bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước theo Kế hoạch số 416/KH-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh về rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 – 2025. Thực hiện nghiêm việc xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân và công khai văn bản đã xử lý trên Hệ thống phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đổi mới việc thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và trên môi trường điện tử, tiếp tục thực hiện số hoá 100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐCP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình giải quyết TTHC; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa theo đúng quy định.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC hoặc có dấu hiệu TTHC đảm bảo theo quy định. Trong trường hợp thẩm định nội dung dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC thì phải lấy ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh trước khi có ý kiến thẩm định cuối cùng.

Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện các chức năng, tính năng, yêu cầu nghiệp vụ của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đáp ứng yêu cầu số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; hoàn thành kết nối chia sẻ dữ liệu trong tiếp nhận, giải quyết TTHC giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Chương V Thông tư 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, bổ sung nguồn nhân lực cho công tác cải cách TTHC, chú trọng trong việc lựa chọn cán bộ, công chức giỏi, đáp ứng yêu cầu công tác ở các cơ quan chuyên môn về làm việc biệt phái hoặc trưng tập tại các đơn vị kiểm soát TTHC để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Chủ động, triển khai xây dựng biểu mẫu điện tử đối với các nội dung báo cáo để tạo điều kiện cho các cơ quan, địa phương thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Thừa Thiên Huế.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.111.491
Truy cập hiện tại 2.701 khách