Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh
Ngày cập nhật 21/07/2023

Để thực hiện tốt các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; ngày 06/7/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, Giám đốc các doanh nghiệp có liên quan chỉ đạo, thành lập các “Tổ kiểm tra chuyên đề đối với việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý”. Tổ trưởng là đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế và các doanh nghiệp; Tổ kiểm tra chuyên đề có trách nhiệm tự tổ chức kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý vi phạm (nếu có).

 

 

Căn cứ Quyết định số 75/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh về Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế để chỉ đạo phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc thực hiện cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế, đảm bảo thông tin về tài sản đầy đủ, kịp thời, chính xác. Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của số liệu trong cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đối với tài sản kết cấu hạ tầng theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật quản lý sử dụng tài sản công đã được quy định tại pháp luật chuyên ngành nhưng chưa được cấp có thẩm quyền ban hành chính sách quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác đối với tài sản kết cấu hạ tầng; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp đang được giao quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và quy định của pháp luật quản lý sử dụng tài sản công theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm a Mục 3 và Mục 4 Chỉ thị số 09/CT-TTg và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5767/BTC-QLCS và Công văn số 5783/BTC-QLCS.

Đối với tài sản kết cấu hạ tầng còn lại (trừ tài sàn kết cấu hạ tầng đã có chính sách quy định và đang thực hiện theo chế độ về quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp): UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp được giao quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thực hiện việc quản lý, sử dụng, khai thác theo quy định của pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Thanh tra tỉnh, Thanh tra thuộc các sở, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế đưa vào kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức thanh tra đối với các trường hợp có nguy cơ xảy ra sai phạm; tổ chức thanh tra đột xuất đối với các trường hợp có đơn thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị có cơ sở hoặc được dư luận xã hội quan tâm.

Căn cứ kết quả thanh tra; kiểm tra đối với việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế phải thực hiện: Xác định cụ thể hành vi vi phạm, tính chất vi phạm để xử lý trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xảy ra vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hoặc chuyển hồ sơ cho các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định. Nêu rõ các biện pháp để yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chấn chỉnh, khắc phục các hành vi vi phạm hoặc Báo cáo cấp có thẩm quyền để kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.870.764
Truy cập hiện tại 71 khách