Tìm kiếm tin tức
Phòng, chống tham nhũng
Cần xác định việc đánh giá, đo lường, báo cáo về thực trạng tham nhũng và công tác phòng, chống là đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Luật PCTN năm 2005 chỉ quy định Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước; Ủy ban nhân dân có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương mà không quy định trách nhiệm của các cơ quan tư pháp, Kiểm toán Nhà nước trong việc phối hợp với Chính phủ xây dựng báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng. Để đảm bảo tính toàn diện, phản ánh đúng tình hình thực hiện công tác PCTN, Luật PCTN năm 2018 đã quy định cơ quan Nhà nước có trách nhiệm xây dựng báo cáo về tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng: “Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước; Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương; Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm phối hợp với Chính phủ trong việc xây dựng báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước; Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc xây dựng báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương.” Đồng thời, Luật PCTN năm 2018 cũng quy định Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng bao gồm các nội 
Luật PCTN năm 2005 không quy định các tiêu chí đánh giá về công tác PCTN mà hiện nay công tác này được thực hiện trên cơ sở quy định của Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng. Hằng năm, căn cứ vào chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ xây dựng bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN đối với UBND cấp tỉnh và có văn bản hướng dẫn thực hiện (được thí điểm từ năm 2016 đến nay). Tuy nhiên, sau 02 năm thí điểm thực hiện dựa trên bộ chỉ số đánh giá về công tác PCTN, Thanh tra Chính phủ thấy rằng, nhằm đảm bảo tính thống nhất trong nhận định, đánh giá về công tác PCTN, cần thiết phải quy định tiêu chí đánh giá ngay trong Luật PCTN. Vì vậy, Điều 17 Luật PCTN năm 2018 đã quy định các tiêu chí đánh giá về công tác PCTN như sau:  
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 3297/UBND-TĐKT ngày 22/4/2021 về triển khai tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, ngày 26/4/2021, Thanh tra tỉnh đã chủ trì tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.  
Nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giúp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm được những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (viết tắt Luật PCTN), từ tháng 5/2021, hàng tuần, Thanh tra tỉnh đưa ra các câu hỏi - giải đáp để cùng tìm hiểu.      
Nhằm thực hiện có hiệu quả nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã được nêu tại Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh về triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, ngày 04/3/2021 UBND tỉnh ban hành Công văn số 1794/UBND-TĐKT, theo đó yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tập trung thực hiện các nội dung sau:
Thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Thanh tra Chính phủ đã pháp điển xong đối với đề mục Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền pháp điển của Thanh tra Chính phủ.      
Ngày 16/12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội thảo khoa học “Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020”. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh chủ trì hội thảo.
Ngày 26/11/2020, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 803/TTr-PCTN về hướng dẫn công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 cho các Sở, Ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập; các doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để tiến hành tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 tại cơ quan mình và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.  
    Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, sáng 26/10, tại Hà Nội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội nghe Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, sáng 26/10, tại Hà Nội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội nghe Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.
Thực hiện chương trình Phiên họp thứ 48 của UBTVQH, chiều ngày 14/9, thừa ủy quyền của Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã báo cáo UBTVQH về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.091.475
Truy cập hiện tại 167 khách