Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền >> Tiếp cận thông tin
Các tài liệu nghiên cứu Luật tiếp cận thông tin 2016 tại file đính kèm
Trả lời: Tại khoản 2 Điều 2 Luật tiếp cận thông tin giải thích nội hàm của “thông tin do cơ quan nhà nước tạo ra” là tin, dữ liệu được tạo ra trong quá trình cơ quan nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, được người có thẩm quyền của cơ quan nhà nước đó ký, đóng dấu hoặc xác nhận bằng văn bản.
Trả lời:
Trả lời:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.538.878
Truy cập hiện tại 40 khách