Tìm kiếm tin tức
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018
Ngày cập nhật 29/06/2018

Nhằm đảm bảo điều hành nhiệm vụ thu chi và khả năng cân đối ngân sách 2018 theo dự toán đã đề ra, ngày 28/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 12/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các Nghị quyết của HĐND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về tài chính - NSNN sau đây:

Ngành Thuế phối hợp với các Sở, ngành khẩn trương hoàn thiện các đề án: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Thuế; đề án chống thất thu thuế trong lĩnh vực sử dụng đất, cho thuê đất; đề án chống thất thu thuế đối với các trường hợp thuế khoán; đề án xử lý nợ thuế và thu hồi nợ đọng thuế theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3334/UBND-TH ngày 16/5/2018.

Trong đó, tập trung các giải pháp chống thất thu thuế trong lĩnh vực sử dụng đất, cho thuê đất đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và chống thất thu thuế đối với các trường hợp thuế khoán...Xử lý nợ thuế và thu hồi nợ đọng thuế; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư kiên quyết thu hồi giấy phép đối với các doanh nghiệp trong việc xử lý nợ thuế. Đối với các khoản nợ thuế không có khả năng thu hồi, phải kịp thời xây dựng kế hoạch, biện pháp khoanh nợ, báo cáo Tổng cục Thuế để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Tham mưu UBND tỉnh làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn có đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; vận động doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai thuế, hoàn thuế, sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch...

Cục Hải quan, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các hoạt động xuất nhập khẩu; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, rà soát các nguồn thu tiềm năng để có biện pháp hỗ trợ khai thác thu và chống thất thu, xử lý nợ thuế; tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, chống buôn lậu và gian lận thương mại...

Sở Tài nguyên và Môi trường, các Ban quản lý dự án, UBND các huyện tập trung đôn đốc việc đầu tư hoàn chỉnh các khu quy hoạch đấu giá đất để tăng thu tiền sử dụng đất; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; đồng thời tập trung giải quyết nhanh nhất các thủ tục về đất đai để triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sở Tài chính theo dõi chặt chẽ tình hình thu NSNN nhằm xây dựng phương án đảm bảo cân đối chi ngân sách nhà nước năm 2018.

UBND các huyện phân tích tình trạng thất thu, nợ đọng thuế trên địa bàn nhằm quản lý và chống thất thu, khai thác tốt các nguồn thu, hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2018 đã được giao. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng, ban liên quan thực hiện quản lý thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu theo đúng chế độ quy định.

Sở Tài chính, các ban, ngành, UBND các huyện tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển; thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn về quản lý vốn đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ.  Các địa phương chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, dịch bệnh,...và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xuất phát sinh theo quy định...

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.923.169
Truy cập hiện tại 747 khách