Tìm kiếm tin tức
Một số nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày cập nhật 30/07/2018

Ngày 08/12/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2213/QĐ-TTg ban hành Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trên cơ sở những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển ngành Thanh tra trong thời gian tới, đây được coi là cơ sở pháp lý quan trọng, trực tiếp và toàn diện nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra hiện nay; hướng tới xây dựng và phát triển ngành Thanh tra trong sạch, vững mạnh, kỷ cương, liêm chính, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trên tinh thần các chủ trương, đường lối chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phát triển, hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Ngành, Chiến lược đã đưa ra mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể. Theo đó, mục tiêu chung được xác định trên 3 nội dung chính: Thứ nhất, xác lập địa vị pháp lý của các cơ quan thanh tra phù hợp với các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hiện nay; thứ hai, tăng cường tính tập trung, thống nhất trong tổ chức của các cơ quan thanh tra; tăng cường tính chủ động, chịu trách nhiệm trong hoạt động của các cơ quan thanh tra; thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính. Mục tiêu chung của Chiến lược phản ánh bao quát các vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra, cần thiết phải điều chỉnh, thay đổi để khắc phục.

 

Trên cơ sở mục tiêu chung, Chiến lược đưa ra các mục tiêu cụ thể, tương ứng với hai mốc thời gian thực hiện Chiến lược, đó là giai đoạn chính thực hiện Chiến lược và giai đoạn tầm nhìn. Mục tiêu ở giai đoạn thứ nhất tập trung thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế; chuẩn hóa, nâng cao phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng các mặt công tác, đặc biệt là tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và xử lý sau thanh tra trên cơ sở các quy định của Luật Thanh tra và các văn bản pháp luật có liên quan. Đây cũng là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ trong văn bản chỉ đạo định hướng xây dựng Chiến lược.

 

Mục tiêu phát triển của các cơ quan thanh tra theo cấp hành chính khá rõ ràng, cả về tổ chức và hoạt động. Tuy nhiên, với các cơ quan thanh tra chuyên ngành, còn chưa thực sự rõ, chưa thấy được mô hình tổ chức, mối liên hệ với cơ quan thanh tra theo cấp hành chính như thế nào. Về hoạt động, các cơ quan thanh tra chuyên ngành không có nhiều sự thay đổi do thực tiễn không có sự chồng chéo, trùng lắp về phương diện hoạt động với các thiết chế khác. Chiến lược không đưa ra mục tiêu đổi mới mà chỉ nhấn mạnh các cơ quan thanh tra ngành, lĩnh vực tập trung kiểm tra việc chấp hành pháp luật và xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày và lợi ích của người dân.

 

Trên cơ sở các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, Chiến lược đã đưa ra các nhóm giải pháp, nhiệm vụ cần thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu phát triển, đổi mới, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra hiện nay. Chiến lược đưa ra 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, bao gồm: (1) Nâng cao vị trí, vai trò của ngành Thanh tra; (2) kiện toàn tổ chức, bộ máy của các cơ quan Thanh tra; (3) đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan thanh tra; (4) đổi mới công tác cán bộ; và (5) tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật. Nội dung cụ thể các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo từng giai đoạn như sau:

 

Thứ nhất, nâng cao vị trí, vai trò của ngành Thanh tra:

 

Việc nâng cao vị trí, vai trò của các cơ quan thanh tra được chia làm hai giai đoạn, nhằm xác định rõ vị trí của các cơ quan thanh tra trong hệ thống các cơ quan nhà nước, vai trò của các cơ quan thanh tra trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Ở mỗi giai đoạn, yêu cầu nâng cao vị trí, vai trò của các cơ quan thanh tra khác nhau, phù hợp với các mục tiêu phát triển ngành Thanh tra từng thời kỳ.

 

Giai đoạn từ nay đến năm 2020: Trong giai đoạn này, xu hướng chung của tất cả các nhóm giải pháp là tiếp tục kiện toàn về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra trên cơ sở pháp luật hiện hành; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Việc nâng cao vị trí, vai trò của các cơ quan thanh tra giai đoạn này trước hết thực hiện trên cơ sở phân định về phạm vi hoạt động giữa cơ quan thanh tra với các cơ quan có thẩm quyền khác trong thực hiện thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Điều này xuất phát từ thực tế hiện nay, sự phân định không rõ ràng dẫn đến sự chồng chéo, trùng lắp giữa cơ quan thanh tra các ngành; giữa thanh tra ngành và thanh tra cấp; giữa cơ quan thanh tra với các Bộ, ngành, địa phương; giữa cơ quan thanh tra với các cơ quan, tổ chức có chức năng giám sát, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử,… Bên cạnh đó, Chiến lược đưa ra giải pháp cần xác định rõ và nâng cao vị trí, vai trò của cơ quan thanh tra trong phòng, chống tham nhũng. Do đó, trong thời gian tới, cần đẩy mạnh các hoạt động thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công khai minh bạch, về trách nhiệm người đứng đầu cũng như việc thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng khác đã được quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng.

 

Giai đoạn tầm nhìn từ năm 2021 đến năm 2030: Ở giai đoạn này, việc nâng cao vị trí, vai trò của các cơ quan thanh tra được thể hiện thông qua xu hướng xây dựng cơ quan thanh tra tập trung, thống nhất. Việc xây dựng các cơ quan thanh tra theo hướng này giúp nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan thanh tra. Đây chính là cơ sở giúp nâng cao vị trí, vai trò của cơ quan thanh tra trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước nói chung và trong mối liên hệ với thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp.

 

Để tránh có những thay đổi lớn về tổ chức, về mối quan hệ trực thuộc của các cơ quan thanh tra theo cấp hành chính, Chiến lược đưa ra giải pháp cho giai đoạn này theo hướng cơ quan thanh tra nhà nước ở Trung ương không có sự thay đổi về địa vị pháp lý; cơ quan thanh tra cấp tỉnh chịu sự chỉ đạo trực tiếp về công tác, tổ chức, nghiệp vụ của thanh tra cấp trên và thực hiện quản lý tập trung, thống nhất cơ quan thanh tra quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo hướng này, cơ quan thanh tra cấp huyện sẽ thuộc sự chỉ đạo toàn diện về tổ chức, hoạt động của cơ quan thanh tra tỉnh, không còn sự phụ thuộc vào cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp. Việc quy định này sẽ là xu hướng cho giải pháp nhằm nâng cao tính độc lập, tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan thanh tra trong thời gian tới. Các cơ quan thanh tra vẫn gắn liền với quản lý, phục vụ quản lý nhưng mang tính tập trung, thông qua cơ quan thanh tra nhà nước ở Trung ương, phục vụ quản lý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

 

Thứ hai, kiện toàn tổ chức, bộ máy của các cơ quan Thanh tra

 

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan thanh tra, cần đẩy mạnh việc kiện toàn tổ chức, bộ máy của các cơ quan thanh tra theo hướng tăng cường sự tập trung, thống nhất, tính hệ thống của ngành Thanh tra; kiện toàn các đơn vị trong cơ quan thanh tra để thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của ngành Thanh tra. Việc kiện toàn tổ chức, bộ máy của các cơ quan Thanh tra cần thực hiện theo từng giai đoạn, cụ thể như sau:

Giai đoạn từ nay đến năm 2020: Giai đoạn này tiếp tục đẩy mạnh việc kiện toàn tổ chức, bộ máy của các cơ quan thanh tra nhà nước như cơ quan tiếp công dân, bộ phận xử lý sau thanh tra ở thanh tra các bộ, ngành, địa phương; đặc biệt là kiện toàn tổ chức, bộ máy của cơ quan, đơn vị phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan thanh tra nhà nước; đẩy mạnh việc thực hiện quản lý tập trung bản kê khai tài sản, thu nhập và xác minh nguồn gốc tài sản có dấu hiệu bất minh và xem xét, làm rõ các hành vi tham nhũng. Đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống tham nhũng của các cơ quan thanh tra trong giai đoạn hiện nay.

 

Bên cạnh đó, từ thực tiễn thực hiện Luật Thanh tra về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, cần đánh giá và tổ chức cho phù hợp với quy định của pháp luật về thanh tra và dần ổn định hoạt động, khắc phục những hạn chế về tổ chức cơ quan thanh tra chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ đắc lực công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn này, Chiến lược cũng chỉ ra cần tiếp tục nghiên cứu phát triển Trường Cán bộ thanh tra lên thành Học viện Thanh tra để đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra.

 

Giai đoạn tầm nhìn từ năm 2021 đến năm 2030: Trên cơ sở Luật Thanh tra mới (dự kiến ban hành vào năm 2018) cùng các văn bản hướng dẫn, các cơ quan thanh tra được tổ chức theo hướng kiện toàn về tổ chức, biên chế cho phù hợp với phương thức hoạt động. Theo đó, nhằm tăng tính độc lập, tính chịu trách nhiệm của các cơ quan thanh tra, hệ thống các cơ quan thanh tra được tổ chức gồm 2 cấp, cấp Trung ương và cấp tỉnh. Cơ quan Thanh tra Chính phủ được kiện toàn cho phù hợp với việc thực hiện chức năng giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Cơ quan thanh tra huyện được tổ chức trực thuộc cơ quan thanh tra tỉnh, cả về tổ chức và hoạt động. Đây là bước đổi mới căn bản, quan trọng nhằm bảo đảm các cơ quan thanh tra thực hiện đúng đắn các chức năng, nhiệm vụ của mình, hạn chế sự chi phối, can thiệp trong hoạt động của thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước vào hoạt động thanh tra. Việc triển khai các đổi mới mang tính đột phá trong tổ chức, hoạt động của giai đoạn này được thực hiện trên cơ sở Luật Thanh tra mới. Do đó, việc tổ chức nghiên cứu, xây dựng các quy định tạo cơ sở cho việc đổi mới căn bản, toàn diện này có vai trò, ý nghĩa quan trọng. Nếu không thiết kế được những định hướng này trong Luật, sẽ không có cơ sở pháp lý cho việc đổi mới ngành Thanh tra ở giai đoạn tầm nhìn.

 

Các cơ quan thanh tra chuyên ngành được tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nhằm thực hiện hiệu quả chức năng kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý và thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ của các cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực mà Bộ, ngành quản lý trong phạm vi cả nước.

 

Thứ ba, đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan thanh tra:

 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan thanh tra là một yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thực thi Hiến pháp năm 2013. Việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan thanh tra được thực hiện trên các trục nội dung chính, bao gồm: thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của Ngành; đổi mới phương thức hoạt động, tăng thẩm quyền của các cơ quan thanh tra trong hoạt động thanh tra, phòng, chống tham nhũng. Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng giai đoạn như sau:

 

Giai đoạn từ nay đến năm 2020: Trong giai đoạn này, trước hết tập trung vào việc thực hiện hiệu quả các chức năng của các cơ quan thanh tra theo Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng,… theo hướng đẩy mạnh thực hiện thanh tra trách nhiệm đánh giá hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; giám sát hoạt động thanh tra, thẩm định, kết luận thanh tra, công khai kết quả, quyết định xử lý về thanh tra... đây là những hoạt động mà thời gian qua các cơ quan thanh tra chưa tập trung thực hiện hiệu quả. Bên cạnh đó, hoạt động thanh tra cần hướng đến đạt được các mục đích thanh tra, nhất là trong việc phát hiện những sơ hở trong cơ chế, chính sách và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền các biện pháp khắc phục. Theo đó, Chiến lược cũng xác định rõ cần tập trung xem xét tính hợp pháp, chính xác của các kết luận thanh tra nhằm phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật để tiến hành thanh tra lại hoặc kiến nghị biện pháp xử lý theo quy định và thanh tra các cấp chủ động thực hiện thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

 

Đối với các cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực, Chiến lược định hướng tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của mọi tổ chức, cá nhân; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính, bảo đảm trật tự, kỷ cương pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

 

Giai đoạn tầm nhìn từ năm 2021 đến năm 2030: Trên cơ sở kiện toàn hoạt động của giai đoạn trước, giai đoạn này tập trung đưa thanh tra thành một thiết chế thực hiện chức năng giám sát, đánh giá hoạt động của các cơ quan nhà nước, của đội ngũ cán bộ, công chức thực sự có hiệu quả, nhằm hạn chế các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng trong bộ máy nhà nước. Vì vậy, Chiến lược định hướng các cơ quan thanh tra theo cấp hành chính chuyển mạnh sang thực hiện hoạt động theo phương thức mới này. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, Chiến lược cũng quy định các cơ quan, đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng tại các cơ quan thanh tra quản lý tập trung bản kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện việc xác minh nguồn gốc tài sản có dấu hiệu bất minh. Bên cạnh đó, Chiến lược cũng quy định theo hướng tăng thẩm quyền của các cơ quan thanh tra, theo đó, các cơ quan thanh tra có quyền điều tra, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi tham nhũng; yêu cầu xử lý, quyền xử lý các hành vi vi phạm phát hiện qua hoạt động thanh tra; các kết luận thanh tra là cơ sở trực tiếp để xử lý trách nhiệm người có hành vi vi phạm.

 

Các cơ quan thanh tra Bộ, ngành vẫn bám sát cơ quan quản lý và thực hiện thanh tra chuyên ngành theo các yêu cầu quản lý của ngành, lĩnh vực, thực hiện kiểm soát việc chấp hành chính sách, pháp luật và xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực xã hội thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ, ngành mình trong phạm vi cả nước.

 

Thứ tư, đổi mới công tác cán bộ:

 

Công tác cán bộ có ảnh hưởng rất lớn đến việc hiệu quả thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Do đó, việc đổi mới về tổ chức, hoạt động của các cơ quan thanh tra cần thiết phải gắn liền với đổi mới công tác cán bộ; trong đó tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra theo hướng chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm. Trên cơ sở đó, Chiến lược đã đưa ra những định hướng, những giải pháp cụ thể cho từng giai đoạn. Mỗi giai đoạn có những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

 

Giai đoạn từ nay đến năm 2020: Giai đoạn này tập trung hoàn thiện và thực hiện các quy định nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, có phẩm chất đạo đức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Chiến lược đã xác định những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tập trung vào một số nhóm nội dung như: Hoàn thiện các quy định nhằm tạo cơ sở cho việc quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra; thực hiện rà soát, đánh giá, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho phù hợp với yêu cầu thực hiện chức trách, nhiệm vụ; định kỳ sát hạch, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn ngạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cho phù hợp; nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn và đạo đức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành.

 

Bên cạnh đó, Chiến lược cũng đề ra giải pháp cần phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xây dựng, thực hiện các quy định về chế độ đãi ngộ đối với các cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra.

 

Giai đoạn tầm nhìn từ năm 2021 đến năm 2030: Trên cơ sở việc nâng cao vị trí, vai trò của ngành Thanh tra, tổ chức, bộ máy và phương thức hoạt động của các cơ quan thanh tra được kiện toàn và đổi mới theo yêu cầu của nhiệm vụ mới, Chiến lược đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới công tác cán bộ giai đoạn này theo hướng bảo đảm tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lý và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm. Việc này được thực hiện trên cơ sở sửa đổi, bổ sung các quy định của Ngành về vấn đề này, thực hiện rà soát, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả việc giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

 

Thứ năm, tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật:

 

Cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ là những yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động thanh tra. Trong xu thế phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước cần được coi là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của ngành Thanh tra. Do đó, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan thanh tra, cần tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, hỗ trợ có hiệu quả các mặt công tác của Ngành. Trong thời gian tới, cần đẩy mạnh việc xây dựng các hệ thống dữ liệu về thanh tra, về khiếu nại, tố cáo, về kê khai và xác minh tài sản,... bên cạnh đó cũng cần tăng cường trang bị các phương tiện kỹ thuật hiện đại, giúp nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn của Ngành. Về cơ bản, các nhiệm vụ, giải pháp cho nội dung này của giai đoạn từ nay đến năm 2020 và từ năm 2021 đến năm 2030 không có sự khác biệt quá lớn. Các nhiệm vụ, giải pháp đều tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại, phù hợp cho các cơ quan thanh tra nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thanh tra; tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác tham mưu, tổng hợp, nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 

Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp, Chiến lược đưa ra 13 hoạt động chính thực hiện trong giai đoạn đầu của Chiến lược từ nay đến năm 2020. Các hoạt động này được xây dựng nhằm triển khai thực hiện những nhiệm vụ cần thiết, góp phần tạo cơ sở khoa học và pháp lý cho các hoạt động khác, hướng tới đạt được các mục tiêu mà Chiến lược đưa ra. Các hoạt động tập trung vào việc tổng kết, xây dựng dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó là triển khai thực hiện một số đề án nhằm tạo cơ sở khoa học cho việc đổi mới hoạt động, nâng cao cơ sở vật chất và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Với sự ra đời của Chiến lược phát triển ngành Thanh tra, nhiều định hướng đổi mới về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra đã được xác lập. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu cho một quá trình, có rất nhiều công việc khó khăn, phức tạp đang cần được triển khai, mà trước hết là việc hoàn thiện khuôn khổ thể chế cho tổ chức và hoạt động của Ngành thông qua việc xây dựng Luật Thanh tra mới. Để bảo đảm cho việc triển khai Chiến lược đạt hiệu quả, cần thiết xây dựng những kế hoạch triển khai thực hiện, với sự tham gia và phân công trách nhiệm cụ thể cho mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh các công việc về nội dung, việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến Chiến lược cũng là một nhiệm vụ cần được quan tâm thực hiện. Đây chính là bước nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các cơ quan nhà nước, của xã hội đối với việc đổi mới tổ chức và hoạt động ngành Thanh tra trong thời gian tới, tạo động lực cho ngành Thanh tra phát triển, đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước và sự kỳ vọng của nhân dân.

 

(Theo TS. Trần Văn Long

Viện Khoa học Thanh tra http://giri.ac.vn)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.080.024
Truy cập hiện tại 95 khách