Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
Thực hiện Công văn số 4176/BTTTT-THH ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh; ngày 02/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 9193/UBND-CT, yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính rà soát, hướng dẫn các cơ quan liên quan đang có đề án, dự án liên quan đến đô thị thông minh thực hiện hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản nêu trên. Giao Sở Thông tin và Truyền thông làm cơ quan đầu mối rà soát, tổng hợp danh mục đề án, dự án thực hiện thí điểm và việc áp dụng bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam trong đánh giá tình hình phát triển dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh (ban hành kèm Công văn số 3098/BTTTT-KHCN ngày 13/9/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông); báo cáo UBND tỉnh trong tháng 12/2019.      
Để đảm bảo thuận tiện cho công dân, tổ chức khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính có quy định phải trả kết quả giải quyết ngay sau khi tiếp nhận, giải quyết, cụ thể là nhóm thủ tục hành chính về lĩnh vực chứng thực (12 thủ tục hành chính); ngày 02/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 9196/UBND-HCC, yêu cầu:   
Chiều 9/12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử Nguyễn Xuân Phúc, Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) chính thức được khai trương và đưa vào vận hành. Chương trình được truyền hình trực tuyến tại điểm cầu chính Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố.
Ngày 04 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 3114 /QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo (01 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế (viết tắt là Chủ tịch UBND cấp huyện). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế TTHC số 5 “giải quyết tố cáo” quy định tại Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế    
Ngày 04 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 3114 /QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo (01 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế (viết tắt là Chủ tịch UBND cấp huyện). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế TTHC số 5 “giải quyết tố cáo” quy định tại Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế    
Ngày 04 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 3113 /QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo (01 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (viết tắt là Chủ tịch UBND cấp xã). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế TTHC số 4 “giải quyết tố cáo” quy định tại Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.    
Ngày 04 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 3112 /QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo (01 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. . Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế TTHC số 5 “giải quyết tố cáo” quy định tại Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.    
  Thực hiện Công văn số 10928/VPCP-KSTT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc kết nối, tích hợp hệ thống chính thức với Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngày 02/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 9178/UBND-HCC yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kết nối, tích hợp chính thức Cổng dịch vụ công tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia từ ngày 01 tháng 12 năm 2019 đối với các dịch vụ:    
Ngày 13/11/2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành Báo cáo số 1063/BC-TTr về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 với các nội dung cụ thể sau:   
Ngày 08/11/2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành Báo cáo số 1048/BC-TTr về tình hình thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 với các nội dung cụ thể như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.664.317
Truy cập hiện tại 591 khách