Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019
Ngày cập nhật 28/11/2019
Ngày 13/11/2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành Báo cáo số 1063/BC-TTr về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 với các nội dung cụ thể sau: 
 
Về cải cách thủ tục hành chính
Thanh tra tỉnh đã ban hành: Kế hoạch số 1249/KH-TTr ngày 28/12/2018 kế hoạch cải cách hành chính năm 2019; Kế hoạch số 34/KH-TTr ngày 08/01/2019 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019; Kế hoạch số 50/KH-TTr ngày 14/01/2019 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019; Kế hoạch số 77/KH-TTr  ngày 23/1/2019 về triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh năm 2019; Quyết định số 384/QĐ-TTr ngày 10/5/2019 về ban hành Chính sách chất lượng bảo đảm theo yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2015.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt thực hiện nội dung Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/ 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính giúp cán bộ, công chức hiểu rõ và tích cực tham gia.
Thực hiện tốt việc niêm yết công khai thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan. Đăng tải bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh trên trang thông tin điện tử tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tìm hiểu, giám sát và thực hiện thủ tục hành chính.
100% văn bản đi – đến trong thời gian qua đều được cập nhật vào trang thông tin quản lý và điều hành của UBND tỉnh, các văn bản phát hành được ký số. Các thông tin về hoạt động của cơ quan được cập nhật đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan.
Đang triển khai thực hiện ISO điện tử cho tất cả các quy trình thuộc Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015. Đã sửa đổi 03 quy trình theo Luật Tố cáo mới.
Triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường công tác thanh kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm.
Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Thanh Tra tỉnh.
Đã tiến hành rà soát, triển khai thực hiện quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận một cửa.
Đã tiến hành báo cáo hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm về công tác CCHC, kiểm soát TTHC, tuyên truyền CCHC,…
Về tổ chức bộ máy 
Thanh tra tỉnh hiện có 47 biên chế công chức quản lý nhà nước và 01 hợp đồng theo vụ việc.
Đã xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế cơ quan năm 2019 nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Chỉ thị số 02/CT-TTg nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng được yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác nhằm nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cải cách chính sách tiền lương.
Trong năm đã điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 02 công chức.
Thực hiện Chương trình hành động số 99/CTr-UBND và số 100/CTr-UBND ngày 28/5/2018 để thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 13/3/2018 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Thanh tra tỉnh đã xây dựng đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế các phòng thuộc Thanh tra tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt. 
Thực hiện Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của
UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động
của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự
nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND  ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điều 9 tại Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh. Thanh tra tỉnh đã tiến hành đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan hàng quý, năm bảo đảm nội dung và thời gian quy định.
Về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan
- Chất lượng đội ngũ cán bộ cơ quan cơ bản đảm bảo yêu cầu theo quy định. Ngay từ đầu năm, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-TTr ngày 23/01/2019 và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nhân viên năm 2019. Đã cử nhiều công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính và các lớp bồi dưỡng kỹ năng về công nghệ thông tin,.... Đã cử 08 công chức dự thi nâng ngạch Thanh tra viên chính, Thanh tra viên cao cấp.
- Hàng quý đã tiến hành đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bảo đảm nội dung và thời gian theo quy định.
Về cải cách tài chính công
Tiếp tục thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ nhằm từng bước nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, minh bạch về tài chính ở các cơ quan hành chính nhà nước. Thanh tra tỉnh thực hiện tốt việc trả lương cho công chức qua tài khoản và thực hiện hình thức thanh toán bằng chuyển khoản qua Kho bạc Nhà nước các khoản chi sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước.
Đã ban hành Quyết định số 69/QĐ-TTr ngày 22/01/2019 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đã ban hành Báo cáo số 131/BC-TTr ngày 22/02/2019 về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018.
Về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin
Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh hoạt động ổn định thời gian qua đã góp phần nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc được quan tâm thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực. Hệ thống mạng LAN, CPNET hoạt động ổn định đáp ứng cho việc triển khai ứng dụng các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh.
Bảo đảm 100% văn bản đi đều được ký số và 100% văn bản đi - đến đều được cập nhật vào trang thông tin quản lý văn bản và điều hành của UBND tỉnh.
Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính
Để bảo đảm các nhiệm vụ cải cách hành chính được triển khai có hiệu quả lãnh đạo cơ quan thường xuyên nhắc nhở, quán triệt trong các cuộc họp giao ban, họp cơ quan. Đặc biệt, trong công tác cải cách hành chính, lãnh đạo cơ quan đã chỉ đạo đến các phòng phải thường xuyên mở phần mềm quản lý nhà nước và điều hành văn bản để theo dõi, xử lý thông tin kịp thời...; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính như theo dõi khiếu nại, tố cáo, quản lý hồ sơ công việc,... lấy việc thực hiện làm tiêu chí đánh giá khen thưởng hàng năm.
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Tiếp tục quán triệt các nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật Thanh tra; Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra các văn bản mới do Nhà nước ban hành có liên quan đến cải cách hành chính cho công chức biết để thực hiện.
Duy trì triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005. Thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính theo Đề án 30 hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh.
  Thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và đẩy mạnh công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước theo kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, tập trung ở các bộ phận theo dõi khiếu nại, tố cáo; quản lý hồ sơ công việc, cập nhật thông tin hàng ngày trên trang Web của tỉnh, thực hiện chế độ báo cáo qua mạng trừ các văn bản mật.
Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh về đẩy mạnh CCHC gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2018 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 614/KH-TTr ngày 28/7/2016 về CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Chương trình hành động số 963/CTr-TTr ngày 14/11/2016 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước giai đoạn 2016-2020 của cơ quan.
Nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ trong hoạt
động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật
hành chính, đạo đức công vụ, công chức./.
 Đinh Hiền
 
 
 
 
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.182.315
Truy cập hiện tại 565 khách