Tìm kiếm tin tức
Đoàn kiểm tra Thanh tra Chính phủ làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 21/08/2017

Sáng ngày 16/8, Đoàn Thanh tra Chính phủ do ông Nguyễn Văn Kim, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính Phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác tiếp công dân, thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) và kiểm soát TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ trong thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương liên quan làm việc với Đoàn.

 

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, về công tác tiếp công dân, từ tháng 7/2014 – 6/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND cấp huyện đã tiếp nhận, phân loại đơn và xử lý, giải quyết 4.115 đơn. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ, đột xuất 609 lượt với 823 người. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tiếp 1.372 lượt với 1.577 người. Tại các buổi tiếp công dân, qua các ý kiến khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của công dân; Chủ tịch UBND các cấp chủ trì tiếp công dân đã lắng nghe, ghi nhận và trực tiếp giải thích, trả lời, hướng dẫn từng trường hợp cụ thể đối với những nội dung khiếu nại, kiến nghị của các công dân; đồng thời, tiếp nhận các đơn của công dân trực tiếp gửi tại buổi tiếp công dân để chỉ đạo xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đối với tình hình thực hiện TTHC và kiểm soát TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Việc công bố TTHC và cập nhật TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia đã được UBND tỉnh và các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng theo quy định. Đối với tình hình thực hiện giải quyết TTHC, nhìn chung tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực thanh tra tại các đơn vị, địa phương đã bám sát theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, về công tác phòng, chống tham nhũng, Thực hiện Quyết định số 1585/QĐ-TTCP ngày 21/6/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ, ngày 03/01/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh để thực hiện trên địa bàn tỉnh.

 

Về giải quyết TTHC trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư, tỉnh đã giải quyết 95% đơn thư trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại; giải quyết 96% đơn thư trong lĩnh vực giải quyết tố cáo; giải quyết 93% đơn thư trong lĩnh vực giải quyết kiến nghị, phản ánh và giải quyết 88% trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp. Nhìn chung, công tác thực hiện TTHC và kiểm soát TTHC được các đơn vị triển khai nghiêm túc, đúng quy định. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế đã áp dụng nhiều hình thức công khai TTHC phù hợp, đã kết nối với Cổng thông tin điện tử để đăng tải các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang thông tin điện tử của đơn vị…

Tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính Phủ Nguyễn Văn Kim đánh giá cao công tác thi hành pháp luật về Tiếp công dân và tình hình thực hiện TTHC và kiểm soát TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ trên địa bàn tỉnh, nhất là lãnh đạo tỉnh đã thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trong thời gian qua, qua đó đã hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài cũng như ổn định tình hình chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, để công tác tiếp công dân và công tác thực hiện TTHC, kiểm soát TTHC đạt nhiều kết quả hơn nữa, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính Phủ đề nghị Tỉnh cần chú trọng đối thoại với người dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo một cách mềm dẻo, linh hoạt để công tác tiếp công dân đạt hiệu quả cao nhất; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp cho các cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, công chức bộ phận tiếp công dân, giải quyết đơn thư; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân. 


 
 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, về công tác tiếp công dân, từ tháng 7/2014 – 6/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND cấp huyện đã tiếp nhận, phân loại đơn và xử lý, giải quyết 4.115 đơn. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ, đột xuất 609 lượt với 823 người. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tiếp 1.372 lượt với 1.577 người. Tại các buổi tiếp công dân, qua các ý kiến khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của công dân; Chủ tịch UBND các cấp chủ trì tiếp công dân đã lắng nghe, ghi nhận và trực tiếp giải thích, trả lời, hướng dẫn từng trường hợp cụ thể đối với những nội dung khiếu nại, kiến nghị của các công dân; đồng thời, tiếp nhận các đơn của công dân trực tiếp gửi tại buổi tiếp công dân để chỉ đạo xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đối với tình hình thực hiện TTHC và kiểm soát TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Việc công bố TTHC và cập nhật TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia đã được UBND tỉnh và các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng theo quy định. Đối với tình hình thực hiện giải quyết TTHC, nhìn chung tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực thanh tra tại các đơn vị, địa phương đã bám sát theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, về công tác phòng, chống tham nhũng, Thực hiện Quyết định số 1585/QĐ-TTCP ngày 21/6/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ, ngày 03/01/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh để thực hiện trên địa bàn tỉnh.

 

Về giải quyết TTHC trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư, tỉnh đã giải quyết 95% đơn thư trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại; giải quyết 96% đơn thư trong lĩnh vực giải quyết tố cáo; giải quyết 93% đơn thư trong lĩnh vực giải quyết kiến nghị, phản ánh và giải quyết 88% trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp. Nhìn chung, công tác thực hiện TTHC và kiểm soát TTHC được các đơn vị triển khai nghiêm túc, đúng quy định. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế đã áp dụng nhiều hình thức công khai TTHC phù hợp, đã kết nối với Cổng thông tin điện tử để đăng tải các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang thông tin điện tử của đơn vị…

Tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính Phủ Nguyễn Văn Kim đánh giá cao công tác thi hành pháp luật về Tiếp công dân và tình hình thực hiện TTHC và kiểm soát TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ trên địa bàn tỉnh, nhất là lãnh đạo tỉnh đã thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trong thời gian qua, qua đó đã hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài cũng như ổn định tình hình chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, để công tác tiếp công dân và công tác thực hiện TTHC, kiểm soát TTHC đạt nhiều kết quả hơn nữa, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính Phủ đề nghị Tỉnh cần chú trọng đối thoại với người dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo một cách mềm dẻo, linh hoạt để công tác tiếp công dân đạt hiệu quả cao nhất; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp cho các cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, công chức bộ phận tiếp công dân, giải quyết đơn thư; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân. 


 
 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.492.388
Truy cập hiện tại 53 khách