Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày cập nhật 04/07/2023

Ngày 16/6/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 683/QĐ-TTr Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Theo đó, danh mục tài liệu hệ thống quản lý chất lượng của Thanh tra tỉnh được công bố lại phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 gồm các quy trình như sau:

 

Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Hệ thống quản lý chất lượng

 phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày 16/6/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 683/QĐ-TTr Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Theo đó, danh mục tài liệu hệ thống quản lý chất lượng của Thanh tra tỉnh được công bố lại phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 gồm các quy trình như sau:

STT

Tên tài liệu

Mã hiệu quy trình

Ghi chú

I. TÀI LIỆU, QUY TRÌNH HỆ THỐNG

1

Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản

H57.00.19-01/HT

 

2

Quy trình đánh giá nội bộ

H57.00.19-02/HT

 

3

Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục

H57.00.19-03/HT

 

4

Quy trình quản lý rủi ro

H57.00.19-04/HT

 

5

Chính sách chất lượng

CSCL

 

6

Mô hình khung HTQLCL

H57.00.19-MHK

 

II. QUY TRÌNH NỘI BỘ

1

Quy trình Đăng ký, xây dựng chương trình công tác

H57.00.19-01/NB

 

2

Quy trình Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

H57.00.19-02/NB

 

3

Quy trình Quản lý văn bản đến

H57.00.19-03/NB

 

4

Quy trình Quản lý văn bản đi

H57.00.19-04/NB

 

5

Quy trình thanh toán

H57.00.19-05/NB

 

6

Quy trình quản lý tài sản

H57.00.19-06/NB

 

7

Quy trình đăng ký sử dụng tài sản

H57.00.19-07/NB

 

8

Quy trình mua sắm, bảo trì, sửa chữa tài sản

H57.00.19-08/NB

 

9

Quy trình lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

H57.00.19-09/NB

 

10

Quy trình họp giao ban

H57.00.19-10/NB

 

11

Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo

H57.00.19-11/NB

 

12

Quy trình bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức của cơ quan

H57.00.19-12/NB

 

13

Quy trình xin nghỉ phép

H57.00.19-13/NB

 

14

Quy trình phối hợp giữa các đơn vị để giải quyết công việc nội bộ của cơ quan

H57.00.19-14/NB

 

15

Quy trình xét Thi đua - Khen thưởng

H57.00.19-15/NB

 

III. QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP TẠI CÁC PHÒNG

1

Quy trình xét bổ nhiệm Thanh tra viên, Thanh tra viên chính

H57.00.19-01/VP

 

2

Quy trình quản lý thông tin và công bố thông tin về các cuộc thanh tra

H57.00.19-02/VP

 

3

Quy trình tham mưu giải quyết khiếu nại

H57.00.19-03/P1

 

4

Quy trình thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại

H57.00.19-04/P1

 

5

Quy trình tham mưu giải quyết tố cáo

H57.00.19-05/P2

 

6

Quy trình thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo

H57.00.19-06/P2

 

7

Quy trình thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra

H57.00.19-07/P3

 

8

Quy trình xây dựng kế hoạch thanh tra

H57.00.19-08/P3

 

9

Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra

H57.00.19-09/P3

 

10

Quy trình giám sát hoạt động đoàn thanh tra

H57.00.19-10/P4

 

11

Quy trình theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận, kiến nghị, Quyết định xử lý sau thanh tra

H57.00.19-11/P4

 

12

Quy trình thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng

H57.00.19-12/P5

 

IV. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Quy trình Tiếp công dân

H57.00.19-01/TTHC

 

2

Quy trình xử lý đơn thư

H57.00.19-02/TTHC

 

3

Quy trình giải quyết khiếu nại

H57.00.19-03/TTHC

 

4

Quy trình giải quyết Tố cáo

H57.00.19-04/TTHC

 

5

Quy trình tiếp nhận yêu cầu giải trình

H57.00.19-05/TTHC

 

6

Quy trình thực hiện giải trình

H57.00.19-06/TTHC

 

7

Quy trình xác minh tài sản, thu nhập

H57.00.19-07/TTHC

 

8

Quy trình thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

H57.00.19-08/TTHC

 

Cái Thành Nam

 

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.870.764
Truy cập hiện tại 68 khách