Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đảng bộ Thanh tra tỉnh tổ chức thành công Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày cập nhật 18/05/2020
Trong 02 ngày 13/5-14/5/2020 tại Hội trường Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế, Đảng bộ Thanh tra tỉnh  đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Cao Ngọc Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, các Ban Đảng và Văn phòng Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
 
Đại hội thống nhất đánh giá trong 5 năm 2015-2020, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự lãnh đạo kịp thời của UBND tỉnh, sự hướng dẫn giúp đỡ của Thanh tra Chính phủ và sự chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Đảng bộ đã đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn của Đảng bộ đạt kết quả cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Công tác thanh tra có trọng tâm trọng điểm, công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời và đúng pháp luật. Đảng ủy đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên tập trung chỉ đạo công tác xử lý thu hồi sau thanh tra đạt kết quả cao (trên 98,5%). Đề xuất hàng trăm kiến nghị chấn chỉnh, bổ sung, sửa đổi chính sách pháp luật, cơ chế quản lý của các cấp, các ngành, nhất là trên lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý đất lâm nghiệp, chính sách thuế, khai thác tài nguyên, khoáng sản v.v... góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. Tập thể Thanh tra tỉnh 05 năm qua đã được công nhận Tập thể lao động xuất sắc được Chính phủ tặng 02 Cờ thi đua xuất sắc, UBND tỉnh tặng 02 Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu; Đảng bộ 03 năm được công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đảng bộ xuất sắc được Đảng ủy Khối tặng Giấy khen đạt và vượt chỉ tiêu 8/11 chỉ tiêu, còn 03 chỉ tiêu chưa đạt. 
Đoàn Chủ tịch Điều hành Đại hội
Đại hội đã đi sâu phân tích nguyên nhân của những ưu, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua và đã rút ra được các bài học kinh nghiệm cũng như đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. 
Về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2020 - 2025:
Đại hội đã cân nhắc, thảo luận và đi đến thống nhất cao với mục tiêu, phương hướng chung, 11 chỉ tiêu chủ yếu và các giải pháp chính trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 sắp tới, đó là:
Mục tiêu phương hướng chung: 
Phát huy sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới; nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ xây dựng Đảng bộ Thanh tra “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; xây dựng ngành Thanh tra vững mạnh góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.
Các chỉ tiêu chủ yếu:
1. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt đúng quy định pháp luật.
2. Thực hiện việc tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 100%, đúng theo quy định pháp luật.
 3. Tham mưu UBND tỉnh giải quyết 100% các vụ việc liên quan đến KNTC được UBND tỉnh giao, đúng thời gian quy định, không để xảy ra “điểm nóng”. 
4. 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.  
5. Phấn đấu trong 5 năm tới cơ quan Thanh tra tỉnh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; hàng năm được công nhận, đánh giá tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.   
6.  Có từ 2-3 cán bộ, đảng viên được cử đi học cao cấp lý luận chính trị, 01-02 cán bộ đi học bồi dưỡng Thanh tra viên cao cấp; tăng thêm: 03 TTV chính, 01 TTV cao cấp.
7.  Hàng năm có từ 02 - 03 Chi bộ được kiểm tra, giám sát, phấn đấu trong nhiệm kỳ tất cả đảng viên đều được kiểm tra giám sát ít nhất 01 lần.
8. 100% các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 
9.  Tiếp tục giữ vững cơ quan đạt chuẩn văn hoá trong các năm tiếp theo.
10. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
11. 100% Chi bộ, Đảng bộ, Đảng ủy được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 
 
Một số giải pháp chính:
- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chương trình kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Nghị quyết của HĐND và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh cho cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
-  Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” một cách thiết thực và có hiệu quả theo chủ đề từng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết TW 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.
- Chỉ đạo cơ quan thực hiện tốt chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt gắn với thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. 
- Thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh; có kế hoạch chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham gia tốt công tác huấn luyện tự vệ hàng năm, trực tự vệ bảo vệ an toàn cơ quan đặc biệt là trong các ngày lễ, tết.
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể, phấn đấu xây dựng các tổ chức đoàn thể thật sự trong sạch, vững mạnh. 
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ, nhất là kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên theo điều lệ Đảng và theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. 
Đại hội đã thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020 và thống nhất với những nội dung kiểm điểm cũng như bài học kinh nghiệm và những giải pháp mà BCH Đảng bộ khóa IX đã nêu; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trình tại Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. 
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh Khóa X nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số lượng 09 đồng chí gồm: 
1. Lương Bảo Toàn
2. Nguyễn Xuân Ánh
3. Nguyễn Phong Hải
4. Lê Hồ Nhân
5. Nguyễn Thị Xuân
6. Đinh Thị Như Hiền
7. Trần Hiếu Sơn
8. Ngô Thị Kim Cúc
9. Phan Thị Lê Hằng
BCH Đảng bộ Thanh tra tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội đã bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có  03 đại biểu chính thức và 01 Đại biểu dự khuyết, trong đó:
- Đại biểu chính thức gồm các đ/c:
1. Lương Bảo Toàn
2. Nguyễn Đình Quang
3. Đinh Thị Như Hiền
 - Đại biểu dự khuyết  01 đ/c Trần Hiếu Sơn
Đại hội giao Ban Chấp hành khóa mới căn cứ vào Nghị quyết đại hội, xây dựng chương trình hành động cụ thể và các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn công tác.
Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức trong toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những kết quả đạt được, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./. 
Một số hình ảnh Đại hội:
Tham luận tại Đại hội
 
                   
 
 
 
Hiếu Sơn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.182.235
Truy cập hiện tại 557 khách