Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Chủ đề: Từ khóa: Gửi ý kiến
STTNội dung hỏi
1Chánh Thanh tra sở có nhiệm vụ, quyền hạn gì?Xem trả lời
2Xin cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra huyện trong hoạt động thanh tra?Xem trả lời
3Chánh Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn gì?Xem trả lời
4Thanh tra tỉnh tôi định kỳ hoặc đột xuất vẫn thực hiện hoạt động thanh tra tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập. Đề nghị cho biết, pháp luật quy định Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn gì?Xem trả lời
5Đề nghị cho biết, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền gì trong thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng?Xem trả lời
6Luật thanh tra quy định Chánh Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn gì?Xem trả lời
7Đề nghị cho biết Thanh tra bộ có nhiệm vụ, quyền hạn gì?Xem trả lời
8Luật thanh tra quy định Tổng Thanh tra Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn gì?Xem trả lời
9Đề nghị cho biết pháp luật quy định về thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng như thế nào?Xem trả lời
10Luật thanh tra quy định về nguyên tắc hoạt động thanh tra như thế nào?Xem trả lời
11Tôi thấy trong thực tiễn hoạt động thanh tra, có xảy ra hiện tượng vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến nguyên tắc hoạt động thanh tra. Xin hỏi, Luật thanh tra quy định như thế nào về các hành vi bị nghiêm cấm?Xem trả lời
12Đề nghị cho biết hệ thống cơ quan thực hiện chứng năng thanh tra theo quy định của Luật thanh tra năm 2010?Xem trả lời
13Thời gian vừa qua, qua các phương tiện thông tin đại chúng tôi thấy cơ quan thanh tra các cấp tổ chức nhiều hoạt động thanh tra các cơ quan, tổ chức, qua đó phát hiện và xử lý nhiều sai phạm. Tôi xin hỏi, mục đích của hoạt động thanh tra là gì? Chức năng của cơ quan thanh tra nhà nước được pháp luật quy định như thế nào?Xem trả lời
14Tôi được biết, công dân có quyền tố giác hoặc phản ánh hành vi lãng phí cho tổ chức, cá nhân có thẩm quyền hoặc thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận. Vậy, xin hỏi người tố giác, phản ánh thông tin lãng phí có các quyền và nghĩa vụ như thế nào?Xem trả lời
15Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải thực hiện việc công khai đối với các lĩnh vực sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước vào thời điểm nào?Xem trả lời
Số dòng trên trang: 
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.577.018
Truy cập hiện tại 11 khách