Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Chủ đề: Từ khóa: Gửi ý kiến
STTNội dung hỏi
1Theo Luật Thanh tra 2010, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở có trách nhiệm gì?Xem trả lời
2Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước được quy định như thế nào?Xem trả lời
3Trách nhiệm phối hợp trong công tác giải quyết tố cáo được pháp luật quy định như thế nào ?Xem trả lời
4Pháp luật quy định về chức năng giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác giải quyết tố cáo như thế nào?Xem trả lời
5Xin hỏi trách nhiệm của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác giải quyết tố cáo được pháp luật quy định như thế nào?Xem trả lời
6Thẩm quyền ra quyết định thanh tra chuyên ngành và phân công Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tiến hành thanh tra độc lậpđược quy định như thế nào?Xem trả lời
7Kết luận thanh tra hành chính được quy định như thế nào?Xem trả lời
8Báo cáo kết quả thanh tra hành chính được quy định như thế nào?Xem trả lời
9Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra hành chính được quy định như thế nào?Xem trả lời
10Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn thanh tra hành chính được quy định như thế nào?Xem trả lời
11Hồ sơ thanh tra được quy định như thế nào?Xem trả lời
12Đối tượng thanh tra có quyền, nghĩa vụ gì?Xem trả lời
13Thời hạn thanh tra, thời hạn gửi quyết định thanh tra, thời hạn công bố quyết định thanh tra, báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra chuyên ngành được quy định như thế nào?Xem trả lời
14Tổ chức Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn được quy định như thế nào?Xem trả lời
15Thời hạn thanh tra hành chính được quy định như thế nào?Xem trả lời
Số dòng trên trang: 
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.448.274
Truy cập hiện tại 7 khách