Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Chủ đề: Từ khóa: Gửi ý kiến
STTNội dung hỏi
1Tôi được biết, công dân có quyền tố giác hoặc phản ánh hành vi lãng phí cho tổ chức, cá nhân có thẩm quyền hoặc thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận. Vậy, xin hỏi người tố giác, phản ánh thông tin lãng phí có các quyền và nghĩa vụ như thế nào?Xem trả lời
2Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải thực hiện việc công khai đối với các lĩnh vực sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước vào thời điểm nào?Xem trả lời
3Xin hỏi, cơ quan, tổ chức thực hiện công khai các lĩnh vực sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước bằng hình thức nào?Xem trả lời
4Căn cứ ra quyết định thanh tra được quy định như thế nào?Xem trả lời
5Kết luận nội dung tố cáo được quy định như thế nào?Xem trả lời
6Việc xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo được thực hiện như thế nào?Xem trả lời
7Chánh thanh tra các cấp và Tổng Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm gì trong việc giải quyết tố cáo?Xem trả lời
8Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra chuyên ngành được quy định như thế nào?Xem trả lời
9Khi tiến hành thanh tra độc lập thành viên Đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành có nhiệm vụ, quyền hạn gì?Xem trả lời
10Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành được quy định như thế nào?Xem trả lời
11Trách nhiệm của người có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan trong việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật được quy định như thế nào?Xem trả lời
12Pháp luật quy định về trách nhiệm bồi thường trong thực hành tiết kiệm như thế nào?Xem trả lời
13Đề nghị cho biết, pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như thế nào?Xem trả lời
14Xin hỏi pháp luật quy định về trách nhiệm thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như thế nào?Xem trả lời
15Khi công dân phát hiện hành vi lãng phí và phản ánh về cơ quan, tổ chức nơi có hành vi lãng phí xảy ra thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải xử lý thông tin do công dân phản ánh như thế nào?Xem trả lời
Số dòng trên trang: 
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.511.781
Truy cập hiện tại 18 khách