Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Thời gian vừa qua, qua các phương tiện thông tin đại chúng tôi thấy cơ quan thanh tra các cấp tổ chức nhiều hoạt động thanh tra các cơ quan, tổ chức, qua đó phát hiện và xử lý nhiều sai phạm. Tôi xin hỏi, mục đích của hoạt động thanh tra là gì? Chức năng của cơ quan thanh tra nhà nước được pháp luật quy định như thế nào?
Người gửi: Trần Văn An - SV (Ngày gửi: 28/08/2018)
Đáp:

Trả lời:

1. Điều 2 Luật thanh tra quy định về mục đích hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Để thực hiện hoạt động thanh tra, Luật thanh tra năm 2010 quy định hệ thống cơ quan thanh tra nhà nước thực hiện hoạt động này và quy định về chức năng của cơ quan thanh tra nhà nước (Điều 5 Luật thanh tra năm 2010) như sau:

Cơ quan thanh tra nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện và giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.571.770
Truy cập hiện tại 64 khách