Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Đề nghị cho biết hệ thống cơ quan thực hiện chứng năng thanh tra theo quy định của Luật thanh tra năm 2010?
Người gửi: Trần Văn An - SV (Ngày gửi: 28/08/2018)
Đáp:

Trả lời:

Điều 4 Luật thanh tra quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra như sau:

1. Cơ quan thanh tra nhà nước, bao gồm:

a) Thanh tra Chính phủ;

b) Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là Thanh tra bộ);

c) Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Thanh tra tỉnh);

d) Thanh tra sở;

đ) Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Thanh tra huyện).

2. Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.601.250
Truy cập hiện tại 44 khách