Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Theo quy định của pháp luật, Thanh tra bộ có thẩm quyền gì trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng?
Người gửi: Trần Văn An - SV (Ngày gửi: 27/05/2019)
Đáp:

Trả lời:

Điều 6 Thông tư số 02/2012/TT-TTCP quy định thẩm quyền của Thanh tra Bộ trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng như sau:

1. Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ (gọi chung là Thanh tra bộ) thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của bộ; doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng quyết định thành lập.

2. Trong quá trình tiến hành thanh tra, Đoàn thanh tra của Thanh tra bộ có quyền xem xét, xác minh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của bộ và doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng quyết định thành lập, như sau:

a) Văn phòng, các tổng cục, cục, vụ, đơn vị trực thuộc bộ và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác thuộc quyền quản lý của bộ;

b) Văn phòng, các phòng, ban đơn vị nghiệp vụ của doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng quyết định thành lập và các tổ chức, đơn vị, cá nhân khác thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp đó.

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.727.465
Truy cập hiện tại 144 khách