Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật >> Phổ biến Luật Khiếu nại, tố cáo
Luật Tố cáo năm 2018 so với Luật Tố cáo năm 2011 có bổ sung một số nội dung cơ bản như:  
Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2016.        
  Thực hiện Công văn số 800/TTCP-PC ngày 21/4/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn tổng kết Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016” và Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh về tổng kết thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016” (Đề án 1.1133).  
Thực hiện Công văn số 3408/TTCP-PC, ngày 17/11/2015 của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án 1-1133 trong năm 2015; Kế hoạch số 08/KH-UBND, ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 – 2016”, Ban chỉ đạo Đề án đã tổ chức triển khai theo Kế hoạch và đạt được những kết quả như sau:  
Ngày 27 tháng 8 năm 2015, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND quy định về tổ chức thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.          
Ngày 27 tháng 8 năm 2015, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND Quy định về trình tự, thủ tục công bố quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế . Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và hủy bỏ Mục 1, Chương VII của Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  
Ngày 14/7/2015, tại Hội trường Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế (37 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế), Ban chỉ đạo Đề án 1-1133 đã tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân theo Chương trình, Kế hoạch số 23/KH-BCĐĐA, ngày 14/1/2015 của Ban chỉ đạo Đề án 1-1133 của UBND tỉnh về "Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trân" năm 2015
Ngày 02/7/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1296/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012-2016’’
Trong 2 ngày, từ ngày 07/11 đến ngày 08/11/2014, tại Hội trường Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế (37 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế), UBND tỉnh đã tổ chức lớp Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đây là một nội dung nằm trong Đề án 1-1133 Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật KNTC ở xã phường thị trấn giai đoạn 2013-2016.
Trong 02 ngày 23 và 24/10/2014, Ban chỉ đạo Đề án "Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016" đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc và phường Hương Long, thành phố Huế. Hội nghị do đồng chí Đặng Sỹ - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực chủ trì.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.870.764
Truy cập hiện tại 78 khách