Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”
Ngày cập nhật 16/08/2019

Ngày 8/8/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 12/CT-TTg).

Kế hoạch nhằm phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên ở các ngành, các cấp trong toàn tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 12/CT-TTg. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an tỉnh với vai trò nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cấp, các ngành và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Đồng thời, đề ra các giải pháp thiết thực nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh có có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể và cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng.

Theo đó, sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2012 của Ban bí thư (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nói riêng; bảo vệ quyền, lợi ích và tài sản của người dân trong các hoạt động tín dụng, vay mượn chính đáng, hợp pháp.

2. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ hành vi, hậu quả của hoạt động “tín dụng đen”. Thông báo những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của “tín dụng đen” và các vụ việc, nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi, họ, biêu, phường thời gian qua để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Vận động người dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật.

3. Tập trung đấu tranh, tăng cường trấn áp tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; kiểm soát chặt chẽ các hộ kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ thuê.

4. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng...; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.080.024
Truy cập hiện tại 82 khách