Tìm kiếm tin tức
Thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 16/08/2019

Để tăng cường hiệu quả thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính, tránh những tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính, khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, ngày 15/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5829 /UBND-TTr về việc thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã và các huyện; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người thi hành công vụ về vai trò, tầm quan trọng của công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, quan tâm kiện toàn tổ chức và tăng cường công tác bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ, bố trí kinh phí và các điều kiện bảo đảm khác cho công tác này.

2. Khi thực hiện về xử phạt vi phạm hành chính phải đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn, thời hiệu, mức phạt và các nội dung khác theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Trong quá trình lập biên bản vi phạm hành chính phải áp dụng đúng mẫu biên bản theo quy định; ghi nhận đầy đủ, chính xác các nội dung trong biên bản.

4. Khi ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải đúng theo Mẫu Quyết định ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ (đối với các lĩnh vực có quy định mẫu riêng thì thực hiện theo quy định đó) Không ghi thêm các căn cứ không đúng quy định; Ký hiệu của Quyết định xử phạt phải đảm bảo phù hợp theo Mẫu Quyết định ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ.

5. Trong trường hợp người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính giao cho cấp phó thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thì phải thực hiện giao quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, sử dụng mẫu văn bản giao quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

6. Việc ghi nhận tình tiết giảm nhẹ/tình tiết tăng nặng phải đảm bảo đúng, đầy đủ theo quy định tại Điều 9, Điều 10 và quyền giải trình của cá nhân/tổ chức vi phạm phải phù hợp theo quy định tại Điều 61 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

7. Khi thực hiện hình thức xử phạt là phạt tiền, cần thực hiện đúng theo quy định tại khoản 4 Điều 23 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, theo đó mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt.

8. Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã quá thời hạn tạm giữ nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng hoặc trường hợp không xác định được người vi phạm thì phải tiến hành xử lý theo đúng quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan.

9. Áp dụng đúng và đầy đủ các chế tài mà Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính đã quy định đối với hành vi vi phạm hành chính gồm: Hình thức xử phạt (hình thức xử phạt chính và các hình thức xử phạt bổ sung); biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm.

10. Thường xuyên, kịp thời gửi các nội dung bất cập, chồng chéo, khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, phản ánh tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và 6 tháng, năm tổng hợp báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, tham mưu và báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhận được Công văn này, yêu cầu yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã và các huyện; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện. Nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.080.024
Truy cập hiện tại 86 khách