Tìm kiếm tin tức
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế: Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công bố quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 04/09/2015
Ngày 27 tháng 8 năm 2015, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND Quy định về trình tự, thủ tục công bố quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế . Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và hủy bỏ Mục 1, Chương VII của Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 37/2015/QĐ-UBND  (Quy định 37) gồm 4 Chương, 16 Điều nhằm cụ thể hóa trình tự, thủ tục công bố quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm: Trình tự, thủ tục, cách thức, thời gian, xác nhận việc gửi, giao, nhận, trách nhiệm theo dõi và việc công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính.
Đối tượng áp dụng, gồm: Người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định hành chính và hành vi hành chính (gọi chung là người giải quyết khiếu nại); Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm trong việc phối hợp công bố quyết định giải quyết khiếu nại được quy định cụ thể tại Quy định này.
Trình tự, thủ tục gửi và nhận quyết định giải quyết khiếu nại được quy định tại Chương II từ Điều 7 đến Điều 11, quy định: Trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại; Gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại là cá nhân có địa chỉ thường trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc giao quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại có địa chỉ thường trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Xử lý trường hợp người khiếu nại không nhận quyết định giải quyết khiếu nại; Gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại thuộc cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; người khiếu nại là cơ quan, tổ chức; người khiếu nại có địa chỉ thường trú ngoài địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Trình tự, thủ tục công khai quyết định giải quyết khiếu nại được quy định tại Chương III từ Điều 12 đến điều 15, đã quy định: Trách nhiệm công khai quyết định giải quyết khiếu nại; Công khai quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Sở; Công khai quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh; Thông báo kết quả việc công khai quyết định giải quyết khiếu nại 
Quy định cũng đã quy chuẩn hóa thành một hệ thống các Biểu mẫu gồm 08 Biểu mẫu nhằm giúp cơ quan quản lý Nhà nước thuận lợi về Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công bố quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
                                                              Hiếu Sơn
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.818.423
Truy cập hiện tại 454 khách