Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công khai, minh bạch theo quy định >> Tổ chức, cán bộ
Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021; theo Thông báo số 1046/TB-SNV ngày 19/8/2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức năm 2021 và Công văn số 1067/SNV-TCCC ngày 24/8/2021 của Sở Nội vụ về hướng dẫn triển khai việc tuyển dụng công chức năm 2021,  
Thực hiện Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh; Căn cứ Quy chế làm việc của cơ quan Thanh tra tỉnh, tập thể lãnh đạo Thanh tra tỉnh thống nhất phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Thanh tra tỉnh như sau:  
Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010; Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về Thanh tra viên và Cộng tác viên Thanh tra và Quyết định số 3351/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng xét chuyển ngạch và bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra của tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 90/TTr-VP ngày 25/01/2021 về việc hướng dẫn thủ tục đề nghị bổ nhiệm các ngạch thanh tra (theo thủ tục chuyển ngạch) và miễn nhiệm các ngạch thanh tra.
Ngày 31/8/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Thông báo số 553/TB-TTr về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Thanh tra tỉnh cụ thể như sau:                                               
Ngày 02/3/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Thông báo số 113/TB-TTr về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Thanh tra tỉnh cụ thể như sau:  
Ngày 10/01/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 28/TTr-VP về đăng ký nhu cầu đào tạo năm 2020 và thực hiện quản lý đội ngũ công chức thanh tra gửi Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thanh tra các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.   
Thanh tra tỉnh nhận được Công văn số 370/TCBTT-ĐT ngày 10/6/2019 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020; Ngày 26/6/2019, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 576/TTr-VP về đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong năm 2020gửi Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế;Thanh tra các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.    
Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 417/QĐ-TTCP về việc Phê duyệt danh sách thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch Thanh tra viên chính năm 2018.  
Căn cứ Công văn số 2281/TTCP-TCCB ngày 25/12/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch Thanh tra viên lên ngạch Thanh tra viên chính năm 2018, ngày 23 tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số  1022 /QĐ-UBND  Về việc cử công chức dự thi nâng ngạch từ ngạch Thanh tra viên lên ngạch Thanh tra viên chính năm 2018. Theo đó, có 22 Thanh tra viên đang công tác tại Thanh tra tỉnh và Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế, Thanh tra các Sở, ngành được cử tham dự kỳ thi (có danh sách kèm theo).  
Để thực hiện tốt việc quản lý công chức ngành Thanh tra và công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trong năm 2019, ngày 28/01/2019, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 90/CV-TTr đề nghị Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thanh tra các Sở, ban, ngành cấp tỉnh:    
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 450 khách