Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công khai, minh bạch theo quy định >> Báo cáo phòng, chống tham nhũng
Ngày 14/9/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Báo cáo số 1072/BC-TTr về công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023, một số kết quả đạt được chủ yếu như sau:  
Ngày 13/6/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Báo cáo số 655/BC-TTr về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, một số kết quả đạt được chủ yếu như sau:  
Ngày 17/3/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Báo cáo số 256/BC-TTr về công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2023, một số kết quả đạt được chủ yếu như sau:  
Ngày 18/01/2023, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-TTr về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của cơ quan Thanh tra tỉnh, với các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như sau: 1. Về công tác tuyên truyền pháp luật Tiếp tục tuyên truyền phổ biến Luật PCTN năm 2018 và các Nghị định hướng dẫn thi hành; các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Kế hoạch của UBND tỉnh.  
Ngày 16/12/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Báo cáo số 1434/BC-TTr về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, một số kết quả chủ yếu trong năm như sau:  
Ngày 23/3/2021, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký Quyết định số 248/QĐ-TTr về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 để triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan Thanh tra tỉnh.    
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 456 khách