Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, ngày 25/02/2019, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 136/TTr-VP đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) Quý I năm 2019.  
Để thực hiện tốt việc quản lý công chức ngành Thanh tra và công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trong năm 2019, ngày 28/01/2019, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 90/CV-TTr đề nghị Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thanh tra các Sở, ban, ngành cấp tỉnh:    
Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND ngày 13/3/2014 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 06/11/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 1054/TTr-PCTN về việc hướng dẫn triển khai công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 gửi các đơn vị là: Các Ban, Đảng, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các Sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh; Các doanh nghiệp Nhà nước và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh. Nội dung công văn hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 như sau:  
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2018), Thanh tra tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương trong ngành Thanh tra báo cáo Thủ trưởng cùng cấp để tổ chức các hoạt động, tọa đàm với các nội dung sau:  
Ngày 05/11/2018, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 1048/TTr-VP gửi các phòng và Thanh tra các đơn vị thanh tra cấp Sở và cấp huyện. Theo đó, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện công tác khen thưởng năm 2018 như sau:  
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 1. Công tác Thanh tra  
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 1. Công tác Thanh tra  
Thực hiện Công văn số 7346/UBND-TH ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chuẩn bị Báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII; để có cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh về kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, ngày 02/10/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 933/TTr-PCTN về việc Báo cáo kết quả công tác năm 2018 phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh gửi các đơn vị: Công an tỉnh,Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Toà án Nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Cục Hải quan tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường và Chi cục Kiểm lâm. Nội dung công văn nêu rõ, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị tổng hợp báo cáo các nội dung như sau:  
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 1. Công tác Thanh tra - Đã ban hành Kết luận 03cuộc thanh tra, gồm: + Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Quản lý Khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế. + Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Thừa Thiên Huế. + Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại UBND thị xã Hương Trà.  
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 1. Công tác Thanh tra Trong kỳ, Thanh tra tỉnh đã triển khai 05 Đoàn thanh tra năm 2018 và tiếp tục thực hiện 01Đoàn thanh tra của năm 2017 chuyển sang: Năm 2017 chuyển sang: Đoàn thanh tra liên ngành việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nguồn gốc chuyển giao từ các Ban Quản lý khu bảo tồn, các Ban Quản lý rừng phòng hộ, các Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp. Hiện nay, đang tham mưu báo cáo kết quả.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.577.018
Truy cập hiện tại 18 khách