Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin chỉ đạo, điều hành
Về công tác thanh tra, kiểm tra Thanh tra tỉnh đã công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền. Hiện nay, Thanh tra tỉnh đang tiếp tục thực hiện 07 cuộc thanh tra (gồm: 02 cuộc từ năm 2021 chuyển sang; 05 cuộc triển khai trong năm 2022) và chuẩn bị triển khai 01 cuộc thanh tra.  
Về công tác thanh tra, kiểm tra Thanh tra tỉnh đã công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND huyện A Lưới; Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế. Hiện nay, Thanh tra tỉnh đang tiếp tục thực hiện 08 cuộc thanh tra (gồm 02 cuộc từ năm 2021 chuyển sang và 06 cuộc triển khai trong năm 2022).  
  Về công tác thanh tra, kiểm tra Thanh tra tỉnh đã công bố Kết luận thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở trên địa bàn thành phố Huế và thị xã Hương Thủy; Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại UBND huyện Nam Đông. Hiện nay, Thanh tra tỉnh đang tiếp tục thực hiện 08 cuộc thanh tra (gồm 03 cuộc từ năm 2021 chuyển sang và 05 cuộc triển khai trong năm 2022).  
Ngày 12/7/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành thông báo số 737/TB-TTr kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh tại cuộc họp về Chuyển đổi số ngày 05/7/2022  
Về công tác thanh tra, kiểm tra Thanh tra tỉnh đã công bố Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của UBND các xã, phường, thị trấn và các Hợp tác xã trên địa bàn thị xã Hương Trà. Hiện nay, Thanh tra tỉnh đang tiếp tục thực hiện 10 cuộc thanh tra (gồm 05 cuộc từ năm 2021 chuyển sang và 05 cuộc triển khai trong năm 2022).  
Về công tác thanh tra, kiểm tra Thanh tra tỉnh đã ban hành 03 Kết luận: Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của UBND các xã, phường và các Hợp tác xã trên địa bàn thị xã Hương Thuỷ; Kết luận thanh tra dự án Khu nhà ở Tam Thai, phường An Cựu, thành phố Huế; Kết luận thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở y tế và các đơn vị trực thuộc, các tổ chức, cá nhân có liên quan (ngoài ra, Thanh tra tỉnh cũng đã tiến hành tổng hợp và báo cáo kết quả chuyên đề thanh tra này trên địa bàn toàn tỉnh trình Thanh tra Chính phủ).  
Ngày 21/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND triển khai Đề án thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 – 2025 nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trên địa bàn tỉnh với mức tăng trưởng cao, gắn với thích ứng, linh hoạt trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội thành thói quen của người dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt. Đồng thời, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) để nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu thanh toán một cách thuận tiện, hiệu quả của tổ chức, cá nhân…
Ngày 25/4/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 386/QĐ-TTr về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng dự toán kinh phí ngân sách Nhà nước giao cho Thanh tra tỉnh để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 như sau:  
Ngày 25/4/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 385/QĐ-TTr về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng kinh phí quyết toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020 như sau:  
Về công tác thanh tra, kiểm tra Hiện nay, Thanh tra tỉnh đang tiếp tục thực hiện 07 cuộc thanh tra năm 2021 chuyển sang và thực hiện 02 cuộc thanh tra triển khai vào năm 2022. Trong đó, Thanh tra tỉnh đang tập trung kết luận chuyên đề thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 và tiến hành tổng hợp kết quả thanh tra trên địa bàn toàn tỉnh để báo cáo Thanh tra Chính phủ theo yêu cầu.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.533.160
Truy cập hiện tại 844 khách