Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành
  Ngày 13/6/2018, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 507/TTr-VP  về góp ý dự thảo Quy chế thi đua khen thưởng ngành Thanh tra gửi Thanh tra các Sở, ban, ngành, Thanh tra UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế  
Thực hiện Công văn số 81/BTĐKT-NVCT ngày 16/5/2018 của Ban Thi đua và Khen thưởng về việc giới thiệu điển hình tiên tiến. Ngày 12/6/2018, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 504/TTr-VP  về việc xây dựng gương điển hình tiên tiến, giới thiệu cho HĐTĐKT cơ quan xem xét.   
Được sự đồng ý của Tổng Thanh tra Chính phủ, Trường Cán bộ Thanh tra phối hợp với Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính tại thành phố Huế. Thanh tra tỉnh thông báo như sau:  
Ngày 29/5/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 819/TTCP-KHTCTH về việc yêu cầu báo cáo kết quả công tác Quý II/2018 và báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018​.  
Ngày ​30/11/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 16/TB-HĐTTTVC về tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ thanh tra kỳ thi nâng ngạch Thanh tra viên chính năm 2016. Toàn văn Thông báo và tài liệu ôn thi nâng ngạch Thanh tra viên chính có tại bản đính kèm::
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 8501/UBND-KN1 gửi Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã và các huyện chỉ đạo về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.
Để thuận lợi trong việc theo dõi tình hình ở các địa phương, đơn vị, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý những vấn đề về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Ngày 26/9/2017, Thanh tra tỉnh ban hành thông báo việc phân công các Phòng phụ trách theo dõi, nắm tình hình ở địa phương, đơn vị về kết quả thực hiện trên các lĩnh vực Thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và xây dựng pháp luật ngành Thanh tra, cụ thể:
Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh; Căn cứ Quyết định số 616/QĐ-TTr ngày 28/7/2016 về việc ban hành quy chế làm việc của cơ quan. Ngày 26/9/2017, Thanh tra tỉnh ban hành thông báo phân công nhiệm vụ lãnh đạo Thanh tra tỉnh, cụ thể:  
Ngày 26 tháng 6 năm 2017, Thanh tra tỉnh đã ban hành Thông báo số 530/TB-TTr về tổ chức sơ tuyển công chức năm 2017 với các nội dung sau:
Thực hiện Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017, Thanh tra tỉnh thông báo một số nội dung liên quan đến tuyển dụng công chức năm 2017 tại Thanh tra tỉnh, cụ thể như sau:    
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.492.388
Truy cập hiện tại 16 khách