Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày ​30/11/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 16/TB-HĐTTTVC về tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ thanh tra kỳ thi nâng ngạch Thanh tra viên chính năm 2016. Toàn văn Thông báo và tài liệu ôn thi nâng ngạch Thanh tra viên chính có tại bản đính kèm::
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 8501/UBND-KN1 gửi Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã và các huyện chỉ đạo về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.
Để thuận lợi trong việc theo dõi tình hình ở các địa phương, đơn vị, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý những vấn đề về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Ngày 26/9/2017, Thanh tra tỉnh ban hành thông báo việc phân công các Phòng phụ trách theo dõi, nắm tình hình ở địa phương, đơn vị về kết quả thực hiện trên các lĩnh vực Thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và xây dựng pháp luật ngành Thanh tra, cụ thể:
Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh; Căn cứ Quyết định số 616/QĐ-TTr ngày 28/7/2016 về việc ban hành quy chế làm việc của cơ quan. Ngày 26/9/2017, Thanh tra tỉnh ban hành thông báo phân công nhiệm vụ lãnh đạo Thanh tra tỉnh, cụ thể:  
Ngày 26 tháng 6 năm 2017, Thanh tra tỉnh đã ban hành Thông báo số 530/TB-TTr về tổ chức sơ tuyển công chức năm 2017 với các nội dung sau:
Thực hiện Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017, Thanh tra tỉnh thông báo một số nội dung liên quan đến tuyển dụng công chức năm 2017 tại Thanh tra tỉnh, cụ thể như sau:    
Thanh tra tỉnh xin đăng tải các tài liệu phục vụ kỳ thi Nâng ngạch Thanh tra viên chính. Các tài liệu có tại file đính kèm:  (Nguồn: http://www.thanhtra.gov.vn/ct/news/Lists/ThongBao/View_Detail.aspx?ItemID=201)
     Ngày 06/02/2017, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 74/KH-TTr về  xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2017
Ngày 6/2/2017, UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh sau dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2016), ngày 09 tháng 11 năm 2016, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 953/TTr-VP gửi Thanh tra các Sở, ban, ngành và Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế về việc hướng dẫn tổ chức kỷ niệm với các nội dung:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.470.954
Truy cập hiện tại 13 khách