Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 17/6/2020, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 347/TTr-PCTN gửi thanh tra các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh, thanh tra các huyện, thị xã và thành phố Huế về báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo TW về PCTN đến nay.          
Ngày 18/5/2020, nhằm nâng cao chất lượng việc tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND với những nội dung như sau:
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 5 năm 2020 (số liệu kể từ ngày 18/4/2020-18/5/2020) với các nội dung chính sau:  
Thực hiện Công văn số 3805/UBND-TTr  ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh về việc tham mưu xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị, Thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị và Công văn số 4183/UBND-DN ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Thực hiện Công văn số 580/TTCP-C.IV ngày 22/4/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành thanh tra; đánh giá thực trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp khắc phục; Thanh tra tỉnh đề nghị Thanh tra các Sở, ngành; Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, thực trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do thanh tra Sở, ngành, Thanh tra các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện từ năm 2013 đến nay (Đề cương yêu cầu báo cáo và các Phụ lục kèm theo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh tại địa chỉ: thanhtra.thuathienhue.gov.vn Mục Thông tin chỉ đạo điều hành/ Hướng dẫn công tác báo cáo).
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 02 năm 2020 (số liệu kể từ ngày 18/02/2020-18/3/2020) với các nội dung chính sau:  
Ngày 02/3/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Thông báo số 113/TB-TTr về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Thanh tra tỉnh cụ thể như sau:  
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 02 năm 2020 (số liệu kể từ ngày 18/01/2020-18/02/2020) với các nội dung chính sau:  
Ngày 20 tháng 02 năm 2020, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 89/TTr-VP về Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN Quý I năm 2020 gửi UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.    
Ngày 10/01/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 28/TTr-VP về đăng ký nhu cầu đào tạo năm 2020 và thực hiện quản lý đội ngũ công chức thanh tra gửi Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thanh tra các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.   
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.851.022
Truy cập hiện tại 471 khách