Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thực hiện Công văn số 7346/UBND-TH ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chuẩn bị Báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII; để có cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh về kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, ngày 02/10/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 933/TTr-PCTN về việc Báo cáo kết quả công tác năm 2018 phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh gửi các đơn vị: Công an tỉnh,Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Toà án Nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Cục Hải quan tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường và Chi cục Kiểm lâm. Nội dung công văn nêu rõ, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị tổng hợp báo cáo các nội dung như sau:  
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 1. Công tác Thanh tra - Đã ban hành Kết luận 03cuộc thanh tra, gồm: + Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Quản lý Khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế. + Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Thừa Thiên Huế. + Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại UBND thị xã Hương Trà.  
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 1. Công tác Thanh tra Trong kỳ, Thanh tra tỉnh đã triển khai 05 Đoàn thanh tra năm 2018 và tiếp tục thực hiện 01Đoàn thanh tra của năm 2017 chuyển sang: Năm 2017 chuyển sang: Đoàn thanh tra liên ngành việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nguồn gốc chuyển giao từ các Ban Quản lý khu bảo tồn, các Ban Quản lý rừng phòng hộ, các Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp. Hiện nay, đang tham mưu báo cáo kết quả.  
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 1. Công tác Thanh tra Trong kỳ, Thanh tra tỉnh đã triển khai 05 Đoàn thanh tra năm 2018 và tiếp tục thực hiện 01Đoàn thanh tra của năm 2017 chuyển sang: Năm 2017 chuyển sang:Đoàn thanh tra liên ngành việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nguồn gốc chuyển giao từ các Ban Quản lý khu bảo tồn, các Ban Quản lý rừng phòng hộ, các Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp. Hiện nay,đang dự thảo kết luận tại Hương Trà và Hương Thủy vàđang tiến hành thanh tra tại huyện Phú Lộc.  
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 1. Công tác Thanh tra Trong kỳ, Thanh tra tỉnh đã triển khai 04 Đoàn thanh tra năm 2018 và tiếp tục thực hiện 01Đoàn thanh tra của năm 2017 chuyển sang: Năm 2017:Đoàn thanh tra liên ngành việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nguồn gốc chuyển giao từ các Ban Quản lý khu bảo tồn, các Ban Quản lý rừng phòng hộ, các Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp đang dự thảo kết luận tại A Lưới, Nam Đông, Phong Điền; chuẩn bị kết thúc thanh tra tại Hương Trà và Hương Thủy.  
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 1. Công tác Thanh tra Triển khai Kế hoạch Thanh tra năm 2018 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trong kỳ, Thanh tra tỉnh đã triển khai 04 Đoàn thanh tra năm 2018 và tiếp tục thực hiện 01Đoàn thanh tracủa năm 2017 chuyển sang:  
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 1. Công tác Thanh tra Triển khai Kế hoạch Thanh tra năm 2018 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trong kỳ, Thanh tra tỉnh đã triển khai 06 Đoàn thanh tra năm 2018 và tiếp tục thực hiện 03 Đoàn thanh tracủa năm 2017 chuyển sang:  
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 1. Công tác Thanh tra Triển khai Kế hoạch Thanh tra năm 2018 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trong kỳ, Thanh tra tỉnh đã triển khai 02 Đoàn thanh tra năm 2018 và tiếp tục thực hiện 05 Đoàn thanh tracủa năm 2017 chuyển sang:  
Ngày 05/9/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 806/QĐ-TTr  về Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định 514/QĐ-TTr ngày 20/7/2015 của Thanh tra tỉnh  
Ngày 13/8/2017, Chánh Thanh tra tỉnh đã có Quyết định 743/QĐ-TTr thành lập Ban Chỉ đạo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan Thanh tra tỉnh. Theo đó Ban Chỉ đạo gồm 11 thành viên do Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng ban và đồng chí Phó Chánh Thanh tra phụ trách chỉ đạo lĩnh vực Công nghệ thông tin làm Phó Trưởng ban   
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.538.783
Truy cập hiện tại 42 khách