Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 29/01/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Chương trình số 107/CTr-TTr về công tác trọng tâm của Thanh tra tỉnh năm 2021 với các nội dung cụ thể sau:  
Ngày 03/02/2021, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 115/TTr-VP về phát động thi đua (Đợt 1 năm 2021) gửi các đồng chí Lãnh đạo cơ quan, Trưởng các phòng thuộc Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra các Sở, ban, ngành, Chánh Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế. Để phong trào thi đua ngày càng đi vào nề nếp, thiết thực hiệu quả và nhằm tìm chọn những gương điển hình tiên tiến, cách làm hay để phát huy nhân rộng. Ngành Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế phát động  thi đua viết tin, bài lên Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh thời gian từ ngày 03/02/2021 đến 31/3/2021 với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao” với những nội dung chính như sau:  
Ngày 29/01/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 105/QĐ-TTr về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Thanh tra tỉnh.  
Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010; Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về Thanh tra viên và Cộng tác viên Thanh tra và Quyết định số 3351/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng xét chuyển ngạch và bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra của tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 90/TTr-VP ngày 25/01/2021 về việc hướng dẫn thủ tục đề nghị bổ nhiệm các ngạch thanh tra (theo thủ tục chuyển ngạch) và miễn nhiệm các ngạch thanh tra.
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 01 năm 2021 (số liệu kể từ ngày 20/12/2020-20/01/2021) với các nội dung chính sau:  
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 12 năm 2020 (số liệu kể từ ngày 20/9/2020-20/12/2020) với các nội dung chính sau:  
  Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 10 năm 2020 (số liệu kể từ ngày 20/9/2020-20/10/2020) với các nội dung chính sau:  
Ngày 31/8/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Thông báo số 553/TB-TTr về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Thanh tra tỉnh cụ thể như sau:                                               
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 8 năm 2020 (số liệu kể từ ngày 20/7/2020-20/8/2020) với các nội dung chính sau:  
Ngày 30/7/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 475/TTr-PCTN, ngày 30/7/2020 gửi các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế về hướng dẫn báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.055.609
Truy cập hiện tại 246 khách