Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn báo cáo công tác thanh tra, GQKNTC, PCTN 6 tháng đầu năm 2014
Ngày cập nhật 27/05/2014

Thực hiện Công văn số 1163/TTCP-KHTCTH, ngày 21/5/2014 của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 375/TTr-VP, ngày 27/5/2014 về việc Báo cáo kết quả công tác thanh tra,  giải quyết KNTC và PCTN 6 tháng đầu năm 2014.

Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2014 kèm theo biểu số liệu gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 10/6/2014. Nội dung báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có bổ sung kết quả triển khai Kế hoạch số 2100/KH-TTCP, ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ; nội dung báo cáo công tác PCTN có báo cáo cụ thể tiến độ, kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của đơn vị tại Kế hoạch số 45/KH-UBND, ngày 24/5/2012 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN giai đoạn từ năm 2011 đến 2016.
Để bảo đảm thời hạn theo yêu cầu, đề nghị các đơn vị gửi trước Báo cáo qua địa chỉ Email: thanhtratinh@thuathienhue.gov.vn, sau đó gửi Báo cáo qua đường Công văn.
Có Biểu mẫu báo cáo đính kèm.
Hồ Thị Diệu Oanh
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.756.664
Truy cập hiện tại 357 khách