Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345678Xem tiếp

Công khai, minh bạch theo quy định >> Tài chính công, Tài sản công
Ngày 28/7/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 869/QĐ-TTr về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng kinh phí quyết toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 như sau:  
Ngày 17/02/2023, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký Quyết định số 145/QĐ-TTr về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 để triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan Thanh tra tỉnh. Một số nội dung trọng yếu được đề ra trong Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023 như sau:  
Ngày 01/02/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 92/QĐ-TTr về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng dự toán kinh phí ngân sách Nhà nước giao cho Thanh tra tỉnh để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 như sau:  
Ngày 14/10/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 1122/QĐ-TTr về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng kinh phí quyết toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 như sau:  
Ngày 25/4/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 386/QĐ-TTr về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng dự toán kinh phí ngân sách Nhà nước giao cho Thanh tra tỉnh để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 như sau:  
Ngày 25/4/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 385/QĐ-TTr về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng kinh phí quyết toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020 như sau:  
Ngày 29/01/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 105/QĐ-TTr về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Thanh tra tỉnh.  
Xem tin theo ngày  
Công khai, minh bạch theo quy định >> Tài chính công, Tài sản công
Ngày 28/7/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 869/QĐ-TTr về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng kinh phí quyết toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 như sau:  
Ngày 17/02/2023, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký Quyết định số 145/QĐ-TTr về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 để triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan Thanh tra tỉnh. Một số nội dung trọng yếu được đề ra trong Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023 như sau:  
Ngày 01/02/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 92/QĐ-TTr về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng dự toán kinh phí ngân sách Nhà nước giao cho Thanh tra tỉnh để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 như sau:  
Ngày 14/10/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 1122/QĐ-TTr về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng kinh phí quyết toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 như sau:  
Ngày 25/4/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 386/QĐ-TTr về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng dự toán kinh phí ngân sách Nhà nước giao cho Thanh tra tỉnh để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 như sau:  
Ngày 25/4/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 385/QĐ-TTr về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng kinh phí quyết toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020 như sau:  
Ngày 29/01/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 105/QĐ-TTr về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Thanh tra tỉnh.  
Xem tin theo ngày  
Công khai, minh bạch theo quy định >> Tài chính công, Tài sản công
Ngày 28/7/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 869/QĐ-TTr về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng kinh phí quyết toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 như sau:  
Ngày 17/02/2023, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký Quyết định số 145/QĐ-TTr về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 để triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan Thanh tra tỉnh. Một số nội dung trọng yếu được đề ra trong Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023 như sau:  
Ngày 01/02/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 92/QĐ-TTr về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng dự toán kinh phí ngân sách Nhà nước giao cho Thanh tra tỉnh để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 như sau:  
Ngày 14/10/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 1122/QĐ-TTr về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng kinh phí quyết toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 như sau:  
Ngày 25/4/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 386/QĐ-TTr về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng dự toán kinh phí ngân sách Nhà nước giao cho Thanh tra tỉnh để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 như sau:  
Ngày 25/4/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 385/QĐ-TTr về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng kinh phí quyết toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020 như sau:  
Ngày 29/01/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 105/QĐ-TTr về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Thanh tra tỉnh.  
Xem tin theo ngày  
Công khai, minh bạch theo quy định >> Tài chính công, Tài sản công
Ngày 28/7/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 869/QĐ-TTr về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng kinh phí quyết toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 như sau:  
Ngày 17/02/2023, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký Quyết định số 145/QĐ-TTr về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 để triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan Thanh tra tỉnh. Một số nội dung trọng yếu được đề ra trong Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023 như sau:  
Ngày 01/02/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 92/QĐ-TTr về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng dự toán kinh phí ngân sách Nhà nước giao cho Thanh tra tỉnh để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 như sau:  
Ngày 14/10/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 1122/QĐ-TTr về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng kinh phí quyết toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 như sau:  
Ngày 25/4/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 386/QĐ-TTr về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng dự toán kinh phí ngân sách Nhà nước giao cho Thanh tra tỉnh để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 như sau:  
Ngày 25/4/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 385/QĐ-TTr về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng kinh phí quyết toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020 như sau:  
Ngày 29/01/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 105/QĐ-TTr về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Thanh tra tỉnh.  
Xem tin theo ngày  
Công khai, minh bạch theo quy định >> Tài chính công, Tài sản công
Ngày 28/7/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 869/QĐ-TTr về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng kinh phí quyết toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 như sau:  
Ngày 17/02/2023, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký Quyết định số 145/QĐ-TTr về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 để triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan Thanh tra tỉnh. Một số nội dung trọng yếu được đề ra trong Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023 như sau:  
Ngày 01/02/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 92/QĐ-TTr về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng dự toán kinh phí ngân sách Nhà nước giao cho Thanh tra tỉnh để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 như sau:  
Ngày 14/10/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 1122/QĐ-TTr về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng kinh phí quyết toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 như sau:  
Ngày 25/4/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 386/QĐ-TTr về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng dự toán kinh phí ngân sách Nhà nước giao cho Thanh tra tỉnh để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 như sau:  
Ngày 25/4/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 385/QĐ-TTr về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng kinh phí quyết toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020 như sau:  
Ngày 29/01/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 105/QĐ-TTr về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Thanh tra tỉnh.  
Xem tin theo ngày  
Công khai, minh bạch theo quy định >> Tài chính công, Tài sản công
Ngày 28/7/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 869/QĐ-TTr về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng kinh phí quyết toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 như sau:  
Ngày 17/02/2023, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký Quyết định số 145/QĐ-TTr về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 để triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan Thanh tra tỉnh. Một số nội dung trọng yếu được đề ra trong Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023 như sau:  
Ngày 01/02/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 92/QĐ-TTr về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng dự toán kinh phí ngân sách Nhà nước giao cho Thanh tra tỉnh để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 như sau:  
Ngày 14/10/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 1122/QĐ-TTr về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng kinh phí quyết toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 như sau:  
Ngày 25/4/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 386/QĐ-TTr về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng dự toán kinh phí ngân sách Nhà nước giao cho Thanh tra tỉnh để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 như sau:  
Ngày 25/4/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 385/QĐ-TTr về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng kinh phí quyết toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020 như sau:  
Ngày 29/01/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 105/QĐ-TTr về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Thanh tra tỉnh.  
Xem tin theo ngày  
Công khai, minh bạch theo quy định >> Tài chính công, Tài sản công
Ngày 28/7/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 869/QĐ-TTr về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng kinh phí quyết toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 như sau:  
Ngày 17/02/2023, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký Quyết định số 145/QĐ-TTr về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 để triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan Thanh tra tỉnh. Một số nội dung trọng yếu được đề ra trong Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023 như sau:  
Ngày 01/02/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 92/QĐ-TTr về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng dự toán kinh phí ngân sách Nhà nước giao cho Thanh tra tỉnh để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 như sau:  
Ngày 14/10/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 1122/QĐ-TTr về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng kinh phí quyết toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 như sau:  
Ngày 25/4/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 386/QĐ-TTr về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng dự toán kinh phí ngân sách Nhà nước giao cho Thanh tra tỉnh để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 như sau:  
Ngày 25/4/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 385/QĐ-TTr về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định này, tổng kinh phí quyết toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020 như sau:  
Ngày 29/01/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 105/QĐ-TTr về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Thanh tra tỉnh.  
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 441 khách